Administrație Publică

HOTARAREA NR. 99 din 16.05.2018

mai 22, 2018

privind concesionarea prin licitație publică a terenului, aparținând domeniului privat al orașului, în suprafață de 60 mp, situat în orașul Sinaia, Bd. Republicii nr. 15, lot 2 pentru amenajare parcare auto

Având în vedere :

– Expunerea de motive nr. 13251 din 10.05.2018 a membrilor Comisiei de Urbanism, servicii publice, turism și evenimente, prin care propun concesionarea prin licitație publică a terenului, aparținând domeniului privat al orașului, în suprafață de 60 mp, situat în orasul Sinaia, Bd. Republicii nr. 15, lot 2 pentru amenajare parcare auto;

– Raportul  Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 13253/ 10.05.2018 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia, cererea nr. 5912/01.03.2018 a d-nei BOGDAN AURELIA de concesionare a terenului aparținând domeniului privat al orașului, în suprafață de 60 mp, situat în orașul Sinaia, Bd. Republicii nr. 15, lot 2, pentru amenajare parcare auto;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile:

– art. 551, alin. (8) și art. 553 alin. (1) din Codul Civil, republicat, aprobat prin Legea 287/2009.

– art. 13 din Legea 50/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

În temeiul  art. 36, alin.(2), lit.c), art. 123, alin.(2), coroborate cu  art. 45, alin.(3) și art. 115, alin.(l), lit.b), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL  LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E : 

ART.1. – Aprobă concesionarea prin licitație publică a terenului, aparținând domeniului privat al orașului Sinaia, în suprafață de 60 mp, situat în orașul Sinaia, Bd. Republicii nr. 15, lot 2, pentru amenajare parcare auto.

ART.2. – Aprobă documentația de licitație conform anexelor 1,2,3,4 și 5.

ART.3. – Prețul de pornire al licitației este de 40 EURO/mp.

ART.4. – Terenul se concesionează pe o perioadă de 49 de ani.

ART.5. – Contravaloarea concesiunii se va achita integral la data semnării contractului de concesiune.

ART.6. – Împuterniceşte Primarul oraşului Sinaia să semneze contractul de concesiune.

ART.7. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru și de Serviciul Buget din cadrul Primăriei oraşului Sinaia.

Descarca: HCL. nr. 99_2018

Last modified: iunie 29, 2018

Comments are closed.