Administrație Publică

HOTARAREA NR. 113 din 06.06.2018

iunie 29, 2018

Privind aprobarea proiectului, a valorii proiectului și a tuturor cheltuielilor eligibile și neeligibile, precum și a  documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investiţii „NOCO2 – Cale pentru pietoni”, faza SF+DALI

 Având în vedere Expunerea de motive nr 15488./05.06.2018 întocmită de primarul oraşului Sinaia, privind necesitatea şi oportunitatea realizării investiţiei „NOCO2 – Cale pentru pietoni” în vederea realizării de acţiuni privind reducerea emisiilor de CO , conform prevederilor legale, precum si Raportul de specialitate nr 15489/05.06.2018, întocmit de Departamentul Politici Publice privind aprobarea depunerii spre finanţare a proiectului de investiţii „NOCO2 – Cale pentru pietoni”, şi a indicatorilor tehnico-economici, faza SF+DALI;

Având în vedere Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sinaia;

Ţinând cont de prevederile:

– Ghidului solicitantului pentru apelul de proiecte nr. POR/2017/3/3.2/1/7REGIUNI (Cod nr. POR/186/3), Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 4e Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 3.2 Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă,

– HG nr. 907/2016 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările şi completările ulterioare,

– Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, art.44;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. b) și  alin. (4) lit. d), coroborat cu  art. 45 alin. (2), lit.e) și art. 115 alin. (1), lit. b)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE: 

ART.1. – Se aprobă proiectul „NOCO2 – Cale pentru pietoni” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 4e, Obiectiv specific 3.2, apelul de proiecte nr. POR/2017/3/3.2/1/7REGIUNI (Cod nr. POR/186/3),

ART.2. – Se aprobă documentaţia tehnico-economică faza SF+DALI pentru investiţia „NOCO2 – Cale pentru pietoni”, precum şi indicatorii tehnico-economici reprezentând valoarea estimativă a investiţiei, conform Anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3. – Se aprobă valoarea totală a proiectului „NOCO2 – Cale pentru pietoni” în cuantum de 22.755.436,29 lei (inclusiv TVA).

ART.4. – Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Oras Sinaia, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 455.108,74 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „NOCO2 – Cale pentru pietoni”.

ART.5. – Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „NOCO2 – Cale pentru pietoni”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din .bugetul propriu.

ART.6. – Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

ART.7. – Se împuternicește primarul orasului Sinaia, Vlad Gheorghe Oprea, să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele beneficiarului- UAT Sinaia

            ART.8. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de catre Departamentul Politici Publice, Serviciile de specialitate  si Echipa de implementare a proiectului.

Descarca: HCL.113_2018

Last modified: iunie 29, 2018

Comments are closed.