Administrație Publică

HOTARAREA NR. 114 din 06.06.2018

iunie 29, 2018

Privind aprobarea proiectului “DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE SANATATE – DOTARE AMBULATORIU SPITALUL ORASENESC SINAIA”, a Acordului de parteneriat cu Spitalul orasesenesc Sinaia, a documentației  tehnico-economice si a indicatorilor tehnico economici – faza  Studiu de Oportunitate pentru proiectul “DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE SANATATE – DOTARE AMBULATORIU SPITALUL ORASENESC SINAIA”, în vederea finanțării acestuia in cadrul apelului de proiecte POR, , Axa prioritara 8 – ”Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitati, Obiectivul specific 8.1. – Creșterea accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A – Ambulatorii 

Având în vedere Expunerea de motive nr. 15208/31.05.2018, precum si Raportul de specialitate nr.15209/31.05.2018, întocmit de Departamentul Politici Publice prin care se propune aprobarea proiectului, a Acordului de parteneriat cu Spitalul orasesenesc Sinaia, a documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici – Studiu de Oportumitate pentru proiectul “DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE SANATATE – DOTARE AMBULATORIU SPITALUL ORASENESC SINAIA”;

Văzând  Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitati, Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate Operațiunea A – Ambulatorii;

În baza Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (2), lit. b) si alin. (4), lit. d), coroborat cu art. 45 alin. (2), lit. e) si art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. –  Se aprobă proiectul “DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE SĂNĂTATE – DOTARE AMBULATORIU SPITALUL ORĂȘENESC SINAIA” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operational Regional 2014 – 2020, Axei prioritare 8 –Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități; Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate; Operațiunea A – Ambulatorii. 

ART.2.  –  Se aprobă indicatorii tehnico-economici și documentaţia tehnico- economică faza STUDIU DE OPORTUNITATE pentru proiectul de investiții “DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE SĂNĂTATE – DOTARE AMBULATORIU SPITALUL ORĂȘENESC SINAIA, conform Anexei nr 1, care face parte integrantă din prezenta hotarare . 

ART.3. – Se aprobă valoarea totală a proiectului “DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE SĂNĂTATE – DOTARE AMBULATORIU SPITALUL ORĂȘENESC SINAIA” de    9. 705.783,39 lei ( inclusiv TVA). 

ART.4. – Se împuternicește primarul orașului Sinaia-Vlad Oprea,  să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Aplicantului-Oras Sinaia şi al Partenerului- Spitalul Orășenesc Sinaia. 

ART.5. – Se aprobă contribuția proprie în proiect a 3.875,83 lei ( inclusiv TVA)., reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 194.038,15 lei reprezentând cofinanțarea proiectului “DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE SANATATE – DOTARE AMBULATORIU SPITALUL ORASENESC SINAIA” 

ART.6. – Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului “DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE SANATATE – DOTARE AMBULATORIU SPITALUL ORASENESC SINAIA”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

ART.7. – Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, inclusiv suportarea din bugetul propriu al corecţiilor ce pot fi identificate în procedura de verificare a achiziţiei. 

ART.8. –  Se aprobă Acordul de parteneriat cu Spitalul Orasenesc Sinaia,  Anexa nr.2 la prezenta hotărâre. 

ART.9. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de catre Departamentul Politici Publice, Serviciile de specialitate  si Echipa de implementare a proiectului.

Descarca: HCL.114_2018

Last modified: iunie 29, 2018

Comments are closed.