Administrație Publică

HOTARAREA NR. 115 din 06.06.2018

iunie 29, 2018

Privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 

             Având in vedere expunerea de motive nr. 15.171 din 31 mai 2018, întocmită de inițiatorul proiectului de hotărâre şi  raportul  de specialitate nr.15.172 din 31.05.2018  prin care Serviciul Buget şi Resurse Umane  din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia, propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018;

Având în vedere raportul  comisiei de specialitate  a Consiliului Local ;

În baza Legii nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018  și a Legii 273/2006 privind  finanțele publice  locale cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul  art. 36 alin.(2) lit.b), coroborat cu art. 45 alin.(2), lit.a) si art. 115, alin. (1), lit. b),  din Legea nr. 215 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si   completările ulterioare,

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E : 

              ART. l. –  Aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 astfel :

  1. BUGET LOCAL
    I. VENITURI :    1.616.400 lei
     a) Venituri din impozit cladiri persoane fizice  (07.01.01)

b) Venituri din impozit cladiri persoane juridice  (07.01.02)

c) Venituri taxa transportaturi, taxa libera trecere aut.(16.02.03)

d) Venituri din vanzari de bunuri  (37.07.00)

e) Finantari pin Programul national de dezvoltare locala( 42.02.65)

100.000 lei

6.300 lei

58.500 lei

35.250 lei

1.416.350 lei

    II. CHELTUIELI : 1.616.400  lei

 

Cap.51.02 ”ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ” 

          Titlul II Bunuri si servicii

Titlul XIX Plați efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent  (85.01.01)

Titlul VII Alte transferuri  (55.01.18)

0 lei

2.470 lei

-35.440 lei

 

32.970 lei

Cap.61.02  „POLITIA LOCALA „ 

         Titlul I Cheltuieli de personal

20.000 lei

20.000 lei

Cap.67.02  „Cultură , Recreere ,Religie„

         Titlul  XIII Active nefinanciare (71.01.30)

Amenajare parc tematic

8.500 lei

8.500 lei

 

Cap.65.02 ” ÎNVĂȚĂMÂNT”

Titlul VII Alte transferuri  (55.01.18)

Titlul  XIII Active nefinanciare (71.01.03)

« Dotare cu echipamente si mobilier specific didactic si de laborator, alte categorii si echipamente IT si dotari idependente »

Colegiul Mihail Cantacuzino = 1.082.970 lei

Scoala Gimnaziala Principesa Maria =364.320 lei  

 

  

1.437.900 lei

-9.390 lei

1.447.290 lei

 

Cap.70.02  „SERV.DEZV.PUBLICA SI  LOCUINTE „

          Titlul  XIII Active nefinanciare –Studii si proiecte (71.01.30)

Titlul  XIII Active nefinanciare –Cumparare imobil situat in str. Cuza Voda nr.20  (71.01.30)

Titlul XIX Plați efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent  (85.01.02)

 

50.000 lei

6.330 lei

50.000 lei

 

-6.330 lei

Cap.74.02  ”PROTECTIA MEDIULUI ”

          Titlul  II Bunuri si servcii

Titlul XIX Plați efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent  (85.01.01)

0 lei

14.940 lei

-14.940 lei

Cap.84.02  ”TRANSPORTURI ”

          Titlul  II Bunuri si servcii

Titlul XIX Plați efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent  (85.01.01)

100.000 lei

115.650 lei

-15.650 lei


ART.2 . –  
Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul Primariei Oraș  Sinaia.

Descarca: HCL.115_2018

Last modified: iunie 29, 2018

Comments are closed.