Administrație Publică

HOTARAREA NR. 120 din 17.07.2018

iulie 30, 2018

Privind  rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 

            Având în vedere :

  • Expunerea de motive nr.18782 din  09 iulie 2018, întocmită de inițiatorul proiectului de hotărâre;
  • Raportul de specialitate nr.18783 din  09 iulie 2018  prin care Serviciul Buget şi Resurse Umane  din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia, propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018;
  • Raportul comisiei de specialitate  a consiliului Local ;

În conformitate cu prevederile:

  • Legii nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018 ;
  • Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice  locale modificată si completată;

În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si   completările ulterioare, art.36 alin (2), litera b), coroborat cu art.45 alin.(2) litera a) și art. 115 alin. (1), litera b),

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

          

   ART. l. –  Aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 astfel :

  1. BUGET LOCAL
    I. VENITURI :    20.000 lei
     a) Venituri din vanzari de bunuri  (39.07.00) 20.000 lei
    II. CHELTUIELI : 20.000 lei
Cap.51.02 ”ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ” 

          Titlul II Bunuri si servicii

-4.000 lei

-4.000 lei

Cap.61.02 ”POLITIA LOCALA ” 

         Titlul I Cheltuieli de personal

Titlul II Bunuri si servicii

34.000 lei

20.000 lei

14.000 lei

Cap.65.02 ”ÎNVĂȚĂMÂNT”

Titlul  XIII Active nefinanciare (71.01.30)

”Reparatii fatada Scoala George Enescu”

”Achizitie autovehicol izoterm”   

-106 .000 lei

 

171.000 lei

65.000 lei

Cap.66.02 ”SĂNĂTATE

         Titlul  XIII Active nefinanciare (71.01.30)

Construire spital orasenesc Sinaia”

50.000 lei

50.000 lei

Cap.67.02 ”CULTURAĂ,RECREERE, RELIGIE”

         Titlul  XIII Active nefinanciare (71.01.30)

”Modernizare si extindere Sala de Sport

-350.000 lei

-350.000 lei

Cap.70.02 ”SERV.DEZV.PUBLICA SI LOCUINTE”  

Titlul  XIII Active nefinanciare –Cumparare imobil situat in str. Cuza Voda nr.20  (71.01.30)

-29.000 lei

-29.000 lei

Cap.84.02 ”TRANSPORTURI ”  

          Titlul  II Bunuri si servcii

Titlul XIV Active financiare -Majorare capital social

SC TRANSPORT URBAN SRL (72.01.01)

425.000 lei

75.000 lei

350.000 lei

 

Cap.87.02 ”ALTE ACTIUNI ECONOMICE ”  

          Titlul XVII –Rambursari de credite SD (81.04)

          Titlul XIX Plati efectuate din ani precedenti si recuperate in anul cuent SD(  85.01.02 )

0 lei

10.580 lei

-10.580 lei

 BUGET VENITURI PROPRII

    I. VENITURI :    40 lei
     a) Venituri din contracte incheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat   (33.10.30)

 

-1.338.000 lei
    b) Venituri din contracte incheiate cu DSP din sume alocate din venituri ale Minsterului Sanatatii(33.10.31) 1.338.000 lei
     c) Donatii si sponsorizari (37.10) 40 lei
    II. CHELTUIELI : 0 lei

 

  Cap.66.10 ”SĂNĂTATE

Titlul II Bunui si servicii 20.05.30

40 lei

40 lei

      ART.2. –   Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul Primariei Oraș  Sinaia.

Descarca: HCL. nr.120_2018

Last modified: iulie 30, 2018

Comments are closed.