Administrație Publică

HOTARAREA NR. 121 din 17.07.2018

iulie 30, 2018

privind aprobarea contractarii unui imprumut in suma de maxim 10.500.000 lei in vederea refinantarii integrale a soldului datorat in cadrul Contractului de credit pentru investitii nr. 0078/2013 incheiat de catre Orasul Sinaia cu Raiffeisen Bank SA 

Având în vedere expunerea de motive nr. 18453/05 iulie 2018, întocmită de inițiatorul proiectului de hotărâre și raportul de specialitate nr. 18454/05.07.2018 al Serviciului Buget si Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate a Primarului orașului Sinaia, prin care propune aprobarea contractarii unui împrumut în sumă de maxim 10.500.000 lei în vederea refinantarii integrale a soldului datorat în cadrul Contractului de credit pentru investiții nr. 0078/2013 încheiat de catre Orașul Sinaia cu Raiffeisen Bank SA;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

În conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele ale Hotărârii Guvernului României nr.9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Tinând seama de prevederile art.41 alin.(4) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 2, litera e) din Ordonata de urgenta nr. 64/2007 privind datoria publica, cu modificările si completarile ulterioare,

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. b) si alin. (4) lit b), ale art. 45 alin. (2) lit. b), art. 49, art. 63 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) lit. c), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), alin. (5) şi alin. (6), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

Luand in considerare prevederile art.9 pct.8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E: 

Art. 1. –   Aprobarea contractarii unui împrumut în suma de maxim 10.500.000 lei în vederea refinanțării integrale a soldului datorat în cadrul Contractului de credit pentru investiții nr. 0078/2013 încheiat de către Orașul Sinaia cu Raiffeisen Bank SA (denumit in continuare “Facilitate”).

Art. 2. – Noua perioadă a împrumutului menționat la art. 1 va fi de 144 de luni, din care trei luni perioada de tragere și grație (cumulate) și 141 luni perioada de rambursare.

Art. 3. – Se mandatează domnul Vlad Gheorghe Oprea, în calitate de Primar al Orașului Sinaia, să negocieze şi semneze, în numele şi pe seama Orașului Sinaia noul contract de împrumut intern, precum şi orice alte modificări şi completări convenite de către părţile contractante şi orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesară în legătura cu încheierea şi punerea în executare a contractului de împrumut intern.

Art. 4. –  Din bugetul local al Orașului Sinaia se asigură plata:

  1. a) serviciului anual al datoriei publice;
  2. b) oricaror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes local;
  3. c) alte cheltuieli neeligibile ale finanţării rambursabile mentionate la art. 1.

Art. 5.(1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a Primăriei Orasului Sinaia următoarele date:

  1. hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia;
  2. valoarea finanţării rambursabile în valuta de contract;
  3. gradul de îndatorare al Orașului Sinaia;
  4. durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare a finanţării rambursabile;
  5. dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile;
  1. plaţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.

Art.6. – (1) Garantarea împrumutului se va face din veniturile bugetului local al Orașului Sinaia. Cuantumul veniturilor cu care Orasul Sinaia va garanta anual, va fi egal cu obligaţiile de plată a ratelor, a dobânzilor şi a comisioanelor referitoare la acest împrumut, aferente anului respectiv.

                     (2) Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligaţii sau răspunderi ale Guvernului României şi acesta va fi plătit din bugetele locale sau/şi din împrumuturi pentru refinanţarea datoriei publice locale.

  (3) Se împuterniceşte Primarul Orașului Sinaia să semneze în numele şi pe seama Orasului Sinaia acordul de garantare a împrumutului şi să semneze toate documentele necesare obţinerii autorizării şi derulării finanţării rambursabile interne.

Art. 7. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget si Resurse Umane din cadrul Primariei Oras Sinaia.

Descarca: HCL.nr.121_2018

Last modified: iulie 30, 2018

Comments are closed.