Administrație Publică

HOTARAREA NR. 122 din 17.07.2018

iulie 30, 2018

              Privind aprobarea realizării evenimentului Trofeul Sinaia – Campionatul Național  de Viteza în Coastă – etapa a V-a,  ediția a X-a

Având în vedere Expunerea de motive nr. 17829/28.06.2018  a Primarului orașului Sinaia, precum si Raportul de specialitate al Departamentului Politici Publice, înregistrat la Primaria orasului Sinaia sub nr. 17830/28.06.2018;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art.5, alin.(3);

În temeiul art. 36, alin (2), lit. b) și d), alin. (4), lit.a) și alin.(6), lit. a), pct. 5 și 6, coroborat cu art. 45 alin.(1) și art.115 alin.(1), lit. b), din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. – Aprobă desfășurarea concursului de automobilism sportiv  “Trofeul Sinaia” – etapa a   V- a,   în Campionatul Național de Viteză în Coastă Dunlop, ediția a X-a, în perioada 20-22 iulie 2018.

Art. 2. – Aprobă efectuarea de cheltuieli complementare organizării evenimentului, în valoare totala de 120.000 lei din bugetul local al orașului Sinaia.

Art. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Departamentul Politici Publice din cadrul Primăriei orașului Sinaia și Clubul Sportiv Carpati Sinaia.

Descarca: HCL.nr.122_2018

Last modified: iulie 30, 2018

Comments are closed.