Administrație Publică

HOTARAREA NR. 123 din 17.07.2018

iulie 30, 2018

pentru aprobarea actualizării Programului de îmbunătățire a eficienței energetice – Plan de Acțiune pentru Energie Durabilă (PAED)  la nivelul orașului Sinaia

Având în vedere expunerea de motive nr.18959/ 10.07.2018 a Primarului Orașului Sinaia;

Analizând raportul de specialitate nr. 18960 din 10.07.2018 al  Cabinetului Primarului orașului Sinaia, prin care se propune aprobarea actualizării Programului de Îmbunătățire a eficienței energetice – PAED,  la nivelul orașului Sinaia realizat în 2016;

Văzând  avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

În conformitate cu prevederile :

– Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică;

– HG nr. 1069/2007 pentru aprobarea Strategiei Energetice a României 2007 – 2020, actualizată pentru perioada 2011- 2020;

– HG nr. 163/2004 Strategia naţională în domeniul eficienţei energetice;

– HG nr. 1460/2008 – Strategia naţională pentru dezvoltare durabilă a României – Orizonturi

2013-2020-2030;

– HG nr. 882/2004 – Strategia naţională privind alimentarea cu energie termică a localităţilor prin sisteme de producer şi distribuţie centralizate;

– Hotărârea Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică;

– Legea 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată;

În temeiul  Legii nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 36 alin.(2), lit. b) și alin.( 4), lit. e), alin. (7), lit. c), coroborat cu art. 45 alin. (1) si art. 115, alin. (1), lit. b),

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. –  Se aprobă actualizarea Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă realizat în 2016 sub forma Programului  de îmbunătățire a eficienței energetice la nivelul orașului Sinaia, în baza Programului de Cooperare Româno-Elvețian cu privire la Fondul pentru Acțiune în domeniul Managementului Energiei Durabile, pe componenta «Premiul European pentru Energie». Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice asigură coordonarea acestui program de cooperare româno-elvețian.

Art. 2. –   Se aprobă cofinanțarea realizării proiectului, precum și aderarea la Asociația România Green Council (RoEEA). Fondul pentru Acțiune privind  Energia Durabila  din cadrul Programului de Cooperare Româno-Elvețian asigură o finanțare maximă în proporție de 85% din valoarea cheltuielilor angajate, dar nu mai mult de 10 000 franci elvețieni,  sau aproximativ 40 100 RON  și de 85% din valoarea cotizației la RoEEA, dar nu mai mult de 500 franci elvețieni pe an, sau 2005 RON.

Art. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi  aduse la îndeplinire de Departamentul Politici Publice, Serviciul Buget și Resurse Umane și consilierul din cadrul  Cabinetului primarului orașului Sinaia.

Descarca: HCL.nr.123_2018

Last modified: iulie 30, 2018

Comments are closed.