Administrație Publică

HOTARAREA NR. 124 din 17.07.2018

iulie 30, 2018

privind modificarea organigramei SC SINAIA FOREVER SRL

Având în vedere :

  • Expunerea de motive înregistrată sub nr.19278/12.07.2018, întocmită de Primarul orașului Sinaia;
  • Nota de fundamentare întocmită de administratorul Sinaia Forever SRL.  înregistrată la Primăria orașului Sinaia sub nr.19279/12.07.2018 prin care  solicită  modificarea organigramei societății;
  • Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

Văzând :

– Hotărârea Consiliului Local nr. 131/2010 privind înființarea SC. Sinaia Forever SRL.

– Hotărârea Consiliului Local nr. 146/2010 privind delegarea serviciului de administrare a domeniului public și privat al orașului Sinaia către SC. Sinaia Forever SRL.

– Hotărârea Consiliului Local nr. 171/2016 privind modificarea  organigramei SC.Sinaia Forever SRL.

În  conformitate cu  prevederile Regulamentului  nr. 679/2016 pentru protecția persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul genera privind protectia datelor);

În temeiul  Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală, art. 36 alin.2, lit.a) coroborat cu art. 45 alin.1) si art. 115 alin.(1), lit. b),

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART. 1. – Aprobă modificarea   organigramei SC. SINAIA FOREVER SRL., conform anexei , parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de  administratorul SC. Sinaia Forever SRL.

Descarca: HCL.nr. 124_2018

Last modified: iulie 30, 2018

Comments are closed.