Administrație Publică

HOTARAREA NR. 132 din 17.07.2018

iulie 30, 2018

  Privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare de către Orașul Sinaia / Primăria Orașului Sinaia, Consiliul Local al Orașului Sinaia, pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau căi de atac

Având în vedere :

– Expunerea de motive a Primarului orașului Sinaia, înregistrată la nr.14441/23.05.2018;

– Raportul de specialitate al Departamentului Juridic, Contencios administrativ și Administrație Locală, înregistrat sub nr.14443/23.05.2018;

– Avizul comisiei de specialitate;

În conformitate cu prevederile :

– art. 21, al. 2) si 3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare ;

– Legii 98/2016 privind achizițiile publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art.29, alin.1, pct.d) și art.29, alin.3, pct.b) și pct.c);

– art. I alin.(1) si alin. (2) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul prevederilor Legii nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36, alin.(2), coroborat cu art.45 alin.(1) și art.115 alin.(1), lit.b),

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART. 1. – Se aprobă achiziționarea de servicii juridice externe pentru consultanță și reprezentare juridică, în toate fazele procesuale, în dosar și procedura contencioasă (procesul) cu subscrisa SC.REGAT SRL.

ART. 2. – Se mandatează Primarul Orașului Sinaia să semneze contractul de achiziționare de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare.

ATT. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Departamentul Politici Publice și de Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

Descarca: HCL. nr. 132_2018

Last modified: iulie 30, 2018

Comments are closed.