Administrație Publică

HOTARAREA NR. 133 din 17.07.2018

iulie 30, 2018

privind vânzarea  terenului situat în Sinaia, str. Drum Cota 1400 nr. 7, lot 1, în suprafață de 950 mp, nr. cadastral 23185, carte funciară nr. 23185, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 14774/12.07.2011, către S.C. SCHI MONT S.R.L. conform  Hotărârii Consiliului Local 183/2006

Având în vedere :

– Expunerea de motive nr. 7089 din 09.03.2018 a membrilor Comisiei de urbanism, servicii publice, turism și evenimente, prin care propun vânzarea conform Hotărârii Consiliului Local nr. 183/200, a terenului situat în Sinaia, str. Drum Cota 1400 nr. 7, lot 1, în suprafață de 950 mp, nr. cadastral 23185, carte funciară nr. 23185, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 14774/12.07.2011, către S.C. SCHI MONT S.R.L.;

– Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 7090/09.03.2018 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia raportul de evaluare si vânzarea terenului situat în Sinaia, str. Drum Cota 1400 nr. 7, lot 1, în suprafață de 950 mp, nr. cadastral 23185, carte funciară nr. 23185, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 14774/12.07.2011;

– Avizul comisiei de specialaitate a Consiliului Local ;

În conformitate cu  :

  • Hotărârea Consiliului Local nr. 183/2006 privind vânzarea terenurilor ce fac obiectul contractelor de concesiune;
  • 551, alin. (1) și art. 553 alin. (1) din Codul Civil, republicat, aprobat prin Legea 287/2009;
  • 123, alin. (3) si (4) din Legea 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare, privind administraţia publică locală;

În temeiul art. 36 alin.(2), litera c), coroborat cu art. 45 alin. (3) sli art. 115 alin. (1), lit.b), din Legea 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administraţia publică locală,

  CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. – Aprobă  raportul de evaluare a terenului situat în Sinaia,  str. Drum Cota 1400 nr. 7, lot 1, în suprafață de 950 mp, nr. cadastral 23185, carte funciară nr. 23185, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 14774/12.07.2011,  conform  Hotărârii Consiliului Local 183/2006

ART.2. – Aprobă vânzarea către S.C. SCHI MONT S.R.L., CUI 5522447, a terenului situat în Sinaia, str. Drum Cota 1400 nr. 7, lot 1, în suprafață de 950 mp, nr. cadastral 23185, carte funciară nr. 23185, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 14774/12.07.2011, conform  Hotărârii Consiliului Local nr. 183/2006.

ART.3. – Preţul vânzării este de 70 euro/mp, la care se adaugă TVA.

ART.4. – Plata se face integral la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

ART.5. – Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen de 6 luni de la data adoptării prezentei hotătâri. În cazul neîncheierii contractului de vânzare-cumpărare în termenul menţionat, prezenta hotărâre devine nulă.

ART.6. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în fața notarului public.

ART.7. – S.C. SCHI MONT S.R.L. are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în fața notarului public.

ART.8. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru și de Serviciul Buget din cadrul Primăriei oraşului Sinaia.

Descarca: HCL. nr. 133_2018

Last modified: iulie 30, 2018

Comments are closed.