Administrație Publică

HOTARAREA NR. 134 din 17.07.2018

iulie 30, 2018

 Privind trecerea din domeniul privat al oraşului Sinaia în domeniul public al oraşului Sinaia a terenului în suprafaţă de 3750 mp şi modificarea poziţiilor nr. 262 şi nr. 263 din anexa nr. 12 la H.C.L. nr. 107/09.11.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului

            Având în vedere expunerea de motive nr.  16850 din 18.06.2018  a membrilor Comisiei de Urbanism, servicii publice, turism şi evenimente, prin care propun modificarea poziţiilor   nr. 262 şi nr. 263 din anexa nr. 12 la H.C.L. nr. 107/09.11.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Sinaia;

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 16863 din 18.06.2018 prin care se supune analizei Consiliului Local Sinaia  trecerea din domeniul privat al oraşului Sinaia în domeniul public a terenului în suprafata de 3750 mp şi modificarea poziţiilor nr. 262 şi nr. 263 din anexa nr. 12 la H.C.L.   nr. 107/09.11.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Sinaia;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

În conformitate cu Legea 7/1996 – Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată;

Având în vedere prevederile art. 155 din Ordinului 700/2014 al Directorului General ANCPI  (cu privire la întabularea dreptului de proprietate publică a oraşului);

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al oraşului Sinaia nr. 107/ 09 noiembrie 1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Sinaia;

În conformitate cu prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

În temeiul art. 36, alin.(2), lit.c), art. 45, alin.(3), art. 115, alin.(l), lit.b), art. 123, alin. (2) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare,

   CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

  H O T Ă R Ă Ș T E: 

ART.1.  Aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al oraşului Sinaia a terenului în suprafaţă de 3750 mp situat în localitatea Sinaia, judeţul Prahova, Calea Moroieni nr. 25.

ART.2. Aprobă modificarea poziţiei nr. 262 – Şcoala nr. 2 Sinaia din anexa nr. 12 la H.C.L.                             nr. 107/09.11.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Sinaia, astfel :

  • Coloana 2  se modifică şi va avea următorul cuprins “Şcoala Gimnazială Principesa Maria”;
  • Coloana 3 se modifică şi va avea următorul cuprins „localitatea Sinaia, judeţul Prahova, Calea Moroieni nr. 25, suprafaţă teren=4250mp, suprafaţă construită la sol C1=505mp, suprafaţă construită la sol C2=759mp, suprafaţă construită la sol  C3=117mp ; vecinătăţi : S-V-strada Walter Mărăcineanu şi teren proprietate privată, N-Calea Moroieni, E-teren proprietate privată;

ART.3. Aprobă modificarea poziţiei nr. 263 – Şcoala nr. 2 Sinaia din anexa nr. 12 la H.C.L.                             nr. 107/09.11.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Sinaia, astfel :

–  Coloana 2  se modifică şi va avea următorul cuprins “Piaţa Agroalimentară Calea Moroieni”; 

–    Coloana 3 se modifică şi va avea următorul cuprins „localitatea Sinaia, judeţul Prahova, Calea Moroieni nr. 25A, suprafaţă teren=488mp, suprafaţă construită la sol  C1=44mp ; vecinătăţi : S-V-strada Walter Mărăcineanu, N-Calea Moroieni, E-Şcoala Gimnazială Principesa Maria.

ART.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru.

Descarca: HCL. nr. 134_2018

Last modified: iulie 30, 2018

Comments are closed.