Administrație Publică

HOTARAREA NR. 138 din 17.07.2018

iulie 30, 2018

privind alipirea terenurilor situate în Sinaia, str. Aosta nr. 42C şi 42D,  în suprafaţa de 205 mp şi 70 mp, ce fac obiectul contractelor de concesiune nr. 29360/27.11.2007, nr. 16432/22.06.2015, nr. 9299/02.04.2018 şi actelor adiţionale nr. 27776/24.11.2010, nr. 27924/28.12.2012

Consiliul Local al oraşului Sinaia, judeţul Prahova;

Având în vedere expunerea de motive nr. 18224 din 03.07.2018 a membrilor Comisiei de Urbanism, servicii publice, turism și evenimente, prin care propun alipirea terenurilor situate în Sinaia, str. Aosta nr. 42C şi 42D,  în suprafaţa de 205 mp şi 70 mp, ce fac obiectul contractelor de concesiune nr. 29360/27.11.2007, nr. 16432/22.06.2015, nr. 9299/02.04.2018 şi actelor adiţionale nr. 27776/24.11.2010, nr. 27924/28.12.2012, într-un singur lot în suprafața de 275 mp;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 18226 / 03.07.2018 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia alipirea terenurilor situate în Sinaia, str. Aosta nr. 42C şi 42D,  în suprafaţa de 205 mp şi 70 mp, ce fac obiectul contractelor de concesiune nr. 29360/27.11.2007, nr. 16432/22.06.2015, nr. 9299/02.04.2018 şi actelor adiţionale nr. 27776/24.11.2010, nr. 27924/28.12.2012, într-un singur lot în suprafața de 275 mp;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

În temeiul art. 36 alin.(2), litera c), coroborat cu art. 45 alin. (3) și art.115, alin.(1), lit.b), din Legea 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administraţia publică locală,

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

  H O T Ă R Ă Ș T E:

ART.1. –  Aprobă alipirea terenurilor situate în Sinaia, str. Aosta nr. 42C, în suprafaţa de 205 mp (nr. cadastral 23809, carte funciară nr. 23809) şi str. Aosta nr. 42C în suprafaţa de 70 mp (nr. cadastral 24726, carte funciară nr. 24726), ce fac obiectul contractelor de concesiune nr. 29360/27.11.2007, nr. 16432/22.06.2015, nr. 9299/02.04.2018 şi actelor adiţionale nr. 27776/24.11.2010, nr. 27924/28.12.2012, într-un singur lot în suprafața de 275 mp, conform planului de situaţie anexat, parte integranta din prezenta hotărâre.

ART.2. –  Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul oraşului Sinaia să semneze actul de alipire în fața notarului public.  

ART.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru.

Descarca: HCL. nr. 138_2018

Last modified: iulie 30, 2018

Comments are closed.