Administrație Publică

HOTARAREA NR. 139 din 17.07.2018

iulie 30, 2018

Privind majorarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spațiile cu destinația de locuințe de serviciu, situate în Sinaia, str. Walter Mărăcineanu nr. 20

Având în vedere : 

            – Expunerea de motive a domnului Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia, înregistrată cu nr. 19328/12.07.2018;

– Raportul de  specialitate  întocmit de Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat cu nr. 19338/13.07.2018;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În temeiul art. 36  alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 17, coroborat cu art. 45 alin. (1)  si art. 115 alin.(1), lit. b) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E  : 

ART. 1. – Aprobă tariful lunar al chiriei (lei/mp.) practicat pentru spațiile cu destinație de locuință de serviciu, situate în Sinaia, str. Walter Mărăcineanu nr. 20, în valoare de 5 lei/mp. pentru fiecare categorie de folosință (cameră, hol, bucătărie, baie, etc.), începând cu data de 01.08.2018.

ART.2. – Tariful lunar  al chiriei (lei/mp) se va actualiza în funcție de rata anuală a inflației, până la 31 ianuarie inclusiv a fiecărui an.

ART.3.  – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget și Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia. 

Descarca: HCL. nr. 139_2018

Last modified: iulie 30, 2018

Comments are closed.