Administrație Publică

HOTARAREA NR. 141 din 23.07.2018

iulie 30, 2018

 

Privind trecerea din domeniul privat al oraşului Sinaia în domeniul public al oraşului Sinaia a unor terenuri  şi completarea anexei nr. 12, cu poziţiile 417, 418, 419, 420, 421, la Hotărârea Consiliului Local nr.  107/09.11.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Sinaia

      Având în vedere :

– Expunerea de motive nr.  20053 din 20.07.2018  a membrilor Comisiei de Urbanism, servicii publice, turism şi evenimente, prin care propun completarea anexei nr. 12, cu pozitiile 417, 418, 419, 420, 421, la Hotărârea Consiliului Local  nr. 107/09.11.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Sinaia;

– Raportul Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 20055 din 20.07.2018 prin care se supune analizei Consiliului Local Sinaia  trecerea din domeniul privat al oraşului Sinaia în domeniul public a terenurilor în suprafaţă de 1437 mp, în suprafaţă 3241 mp, în suprafaţă 753 mp, în suprafaţă 119 mp în suprafaţă,146 mp şi completarea anexei nr. 12, cu pozitiile 417, 418, 419, 420, 421, la Hotărârea Consiliului Local nr. 107/09.11.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Sinaia;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu :

– Hotărârea Consiliului Local al oraşului Sinaia nr. 107/ 09 noiembrie 1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Sinaia;

– Legea 7/1996 – Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată;

– Art. 155 din Ordinul 700/2014 al Directorului General ANCPI  (cu privire la întabularea dreptului de proprietate publică a oraşului);

– Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

 

În temeiul art. 36, alin.(2), lit.c), art. 45, alin.(3), art. 123, alin. (2)  și art. 115, alin.(l), lit.b), din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare,

    CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

  H O T Ă R Ă Ş T E : 

ART.1.  Aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al oraşului Sinaia a următoarelor terenuri:

teren în suprafaţă de 1437 mp situat în Sinaia, Aleea Kusadasi nr. 1-3, înscris în cartea funciară nr. 24868 Sinaia, cu numărul cadastral 24868;

teren în suprafaţă de 3241 mp situat în Sinaia, Aleea Kusadasi nr. 2A, înscris în cartea funciară nr. 24867 Sinaia, cu numărul cadastral 24867;

teren în suprafaţă de 753 mp situat în Sinaia, strada Badea Cârţan nr. 1A , înscris în cartea funciară nr. 24869 Sinaia, cu numărul cadastral 24869;

teren în suprafaţă de 119 mp situat în Sinaia, Calea Bucureşti nr. 14, lot 1, înscris în cartea funciară nr. 24866 Sinaia, cu numărul cadastral 24866;

teren în suprafaţă de 146 mp situat în Sinaia, Calea Bucureşti nr. 14, lot 2, înscris în cartea funciară nr. 24864 Sinaia, cu numărul cadastral 24864.

 

ART.2. Aprobă completarea anexei nr. 12 la H.C.L. nr. 107/09.11.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Sinaia, cu poziţia 417 astfel :

  • Coloana 0 se va completa cu următorul cuprins „417”;

Coloana 1 se va completa cu următorul cuprins „9.2.1.1.1”;

Coloana 2 se va completa şi va avea următorul cuprins „TEREN AFERENT LOCUINŢELOR SOCIALE PENTRU CHIRIAŞII EVACUAŢI DIN CASELE NAŢIONALIZATE”;

Coloana 3 se va completa şi va avea următorul cuprins „localitatea Sinaia, judeţul Prahova, Aleea Kusadasi nr. 1-3, suprafaţă teren=1437mp; nr.cad. 24868, CF. 24868; vecinătăţi : S-V-Aleea Kusadasi, N-aleea acees, E-Colegiul Mihail Cantacuzino (nr.cad.23772)”;

Coloana 5 se va completa cu următorul cuprins „166.680,00 lei”;

Coloana 6 se va completa cu următorul cuprins „Hotărârea Consiliului Local                  nr. 92 din 03.05.2018”;

ART.3. Aprobă completarea anexei nr. 12 la H.C.L. nr. 107/09.11.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Sinaia, cu poziţia 418 astfel :

  • Coloana 0 se va completa cu următorul cuprins „418”;

Coloana 1 se va completa cu următorul cuprins „9.2.1.1.1”;

Coloana 2 se va completa şi va avea următorul cuprins „TEREN AFERENT LOCUINŢE SOCIALE”;

Coloana 3 se va completa şi va avea următorul cuprins „localitatea Sinaia, judeţul Prahova, Aleea Kusadasi nr. 2A, suprafaţă teren=3241mp; suprafaţă construită la sol=519mp; nr.cad. 24867, CF. 24867; vecinătăţi : S-Aleea Kusadasi şi strada Clopoţeilor, N-Secţia de Drumuri Naţionale Ploieşti, E-Aleea Kusadasi, V- Ocolul Silvic Sinaia”;

Coloana 5 se va completa cu următorul cuprins „375.930,00 lei”;

Coloana 6 se va completa cu următorul cuprins „Hotărârea Consiliului Local nr. 92 din 03.05.2018”;

ART.4. Aprobă completarea anexei nr. 12 la H.C.L. nr. 107/09.11.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Sinaia, cu poziţia 419 astfel :

Coloana 0 se va completa cu următorul cuprins „419”;

Coloana 1 se va completa cu următorul cuprins „9.2.1.1.1”;

Coloana 2 se va completa şi va avea următorul cuprins „TEREN AFERENT PILĂ 2 – PASARELĂ PIETONALĂ”;

Coloana 3 se va completa şi va avea următorul cuprins „localitatea Sinaia, judeţul    Prahova, strada Badea Cârţan nr. 1A, suprafaţă teren=753mp; nr.cad. 24869, CF. 24869; vecinătăţi : E- nr.cad 21924, N- Calea Bucureşti(DN1), S- strada Badea Cârţan, V- strada Badea Cârţan”;

Coloana 5 se va completa cu următorul cuprins „87.350,00 lei”;

Coloana 6 se va completa cu următorul cuprins „Hotărârea Consiliului Local nr.92 din                 03.05.2018”;

ART.5. Aprobă completarea anexei nr. 12 la H.C.L. nr. 107/09.11.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Sinaia, cu poziţia 420 astfel :

Coloana 0 se va completa cu următorul cuprins „420”;

Coloana 1 se va completa cu următorul cuprins „9.2.1.1.1”;

Coloana 2 se va completa şi va avea următorul cuprins „TEREN AFERENT PILĂ 5 – PASARELĂ PIETONALĂ”;

Coloana 3 se va completa şi va avea următorul cuprins „localitatea Sinaia, judeţul    Prahova, Calea Bucureşti nr. 14, lot 1, suprafaţă teren=119mp; nr.cad. 24866, CF. 24866; vecinătăţi : S-aleea acees, N-strada 1Mai (nr.cad.24850) , E- Calea Bucureşti(DN1), V- teren proprietate oraş Sinaia”;

Coloana 5 se va completa cu următorul cuprins „13.800,00 lei”;

Coloana 6 se va completa cu următorul cuprins „Hotărârea Consiliului Local               nr. 92 din 03.05.2018”;

 

ART.6. Aprobă completarea anexei nr. 12 la H.C.L. nr. 107/09.11.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Sinaia, cu poziţia 421 astfel :

Coloana 0 se va completa cu următorul cuprins „421”;

Coloana 1 se va completa cu următorul cuprins „9.2.1.1.1”;

Coloana 2 se va completa şi va avea următorul cuprins „TEREN AFERENT PILĂ 4 – PASARELĂ PIETONALĂ”;

Coloana 3 se va completa şi va avea următorul cuprins „localitatea Sinaia, judeţul    Prahova, Calea Bucureşti nr. 14, lot 2, suprafaţă teren=146mp; nr.cad. 24864, CF. 24864; vecinătăţi : S-nr.cad.24840, N-aleea acees, E- Calea Bucureşti(DN1), V- teren proprietate publică oraş Sinaia”;

Coloana 5 se va completa cu următorul cuprins „16.940,00 lei”;

Coloana 6 se va completa cu următorul cuprins „Hotărârea Consiliului Local               nr. 92 din 03.05.2018”.

ART.7. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru.

Descarca: HCL. nr. 141_2018

Last modified: iulie 30, 2018

Comments are closed.