Administrație Publică

HOTARAREA NR. 142 din 23.07.2018

iulie 30, 2018

Privind aprobarea Rețelei Scolare a Orasului Sinaia  pentru anul 2018-2019

Având în vedere :

– Expunerea de motive nr. 20197/23.07.2018  întocmită de Primarul orașului Sinaia;

– Raportul de specialitate al Departamentului Politici Publice  nr. 20201/23.07.2018;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

In conformitate cu pevederile  :

  • Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 5472/2017 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2018-2019, art. 22 și art. 23 alin.1;
  • 19, alin. (1),(2),(4) si art. 61, alin.(1),(2) din Legea educației nationale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare ;

Văzând   Adresa   nr. 1300/16.07.2018 a Inspectoratului Școlar Județean Prahova, înregistrată la Primăria Orașului Sinaia sub nr. 19966/19.07.2018, prin care s-a acordat AVIZUL CONFORM pentru  organizarea rețelei școlare în anul școlar 2018 – 2019, la nivelul orașului Sinaia;

În temeiul  art. 36, alin. (2), lit. d), alin.(6), lit. a), pct. 1), coroborat cu art. 45, alin. (1) si art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. – Se aprobă Rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza orașului Sinaia, pentru anul 2018-2019  conform  Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. – Începând cu data prezentei iși încetează aplicabilitatea  Hotărârea de Consiliu Local nr.25/15.02.2018

ART.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Departamentul  Politici Publice și  de către reprezentanții legali ai unităților de învățământ.

ANEXA la HCL. nr.142/2018

  1. Unităţi de învăţământ cu personalitate juridică:
  2. Unitate de învăţământ pentru nivelul secundar superior:
Unitatea de învăţământ pentru învăţământul secundar superior COLEGIU
Numele (nume de personalităţi ori evenimente istorice, politice, cultural sau de orice altă natură)/ nr.. MIHAIL CANTACUZINO,ORAȘUL SINAIA
Localitatea SINAIA
Nivelul şcolarizat LICEAL și PROFESIONAL
Adresa Calea Bucureşti nr. 40
  1. Unităţi de învăţământ pentru educaţie timpurie fără personalitate juridică (structuri arondate):
  1. Unitate de învăţământ pentru nivelul secundar inferior sau gimnazial:
Unitatea de învăţământ cu personalitate juridică COLEGIUL „MIHAIL CANTACUZINO”,ORAȘUL SINAIA
Denumirea structurii şcolare arondate ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE ENESCU”, ORAȘUL SINAIA

 

Unitatea de învăţământ pentru învăţământul secundar inferior ŞCOALĂ GIMNAZIALĂ
Localitatea SINAIA
Nivelul şcolarizat PREȘCOLAR,PRIMAR și GIMNAZIAL
Adresa Bd. Carol I nr. 36
   
Denumirea structurii şcolare arondate CLUBUL SPORTIV SCOLAR , ORAȘUL SINAIA
Localitatea SINAIA
Nivelul şcolarizat  
Adresa Bd. Carol I nr. 36
Unitatea de învăţământ pentru învăţământul secundar inferior ŞCOALĂ GIMNAZIALĂ
Denumirea structurii şcolare arondate ŞCOALĂ GIMNAZIALĂ „PRINCIPESA MARIA ”, ORAȘUL SINAIA
Numele (nume de personalităţi ori evenimente istorice, politice, cultural sau de orice altă natură)/ nr. ŞCOALĂ GIMNAZIALĂ
Localitatea SINAIA
Nivelul şcolarizat PRIMAR și GIMNAZIAL
Adresa Calea Moroieni nr. 25
Denumirea structurii şcolare arondate GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ”FLUTURAȘII”, ORAȘUL SINAIA
Localitatea SINAIA
Nivelul şcolarizat PREȘCOLAR
Adresa Calea Moroieni nr. 20
Denumirea structurii şcolare arondate (grădiniţa cu program normal/cu program prelungit) GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „FLOARE DE COLŢ”, ORAȘUL SINAIA
Localitatea SINAIA
Nivelul şcolarizat PREŞCOLAR
Adresa Spitalului nr. 2

Descarca: HCL. nr. 142_2018

Last modified: iulie 30, 2018

Comments are closed.