Administrație Publică

HOTARAREA NR. 143 din 23.07.2018

iulie 30, 2018

Privind  aprobarea Metodologiei de Predare –Primire a patrimoniului , activelor fixe si circulante precum si a pasivelor si a disponibilitatilor înregistrate la data de 31.08.2018 între Școala Gimnazială George Enescu cu toate structurile subordinate și  Școala Gimnazială Principesa Maria, in calitate de Predători și Colegiul Mihail Cantacuzino în calitate de Primitor. 

             Având în vedere  Expunerea  de motive a Primarului Oraşului Sinaia înregistrată cu nr.20216/23.07.2018 si  Raportul de specialitate înregistrat cu nr.20217 din 23.07.2018, prin care Serviciul Buget si Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia, propune aprobarea Metodologiei de predare – primire a patrimoniului, activelor fixe si circulante precum si a pasivelor si a disponibilităților inregistrate la data de 31.08.2018 între Școala Gimnazială “George Enescu” cu toate structurile subordonate  şi Şcoala Gimnazială „Principesa Maria” în calitate de Predători şi Colegiul “Mihail Cantacuzino” în calitate de Primitor.

Văzând Hotărârea Consiliului Local  nr. 25/15.02.2018.

În baza art. 19, alin (1), (2),(4) si art. 61 alin.(1) si alin. (2) din Legea nr 1/2011,  Legea Educatiei Nationale;

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 5472/2017 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2018-2019, art. 22 și art. 23 alin.1;

Având în vedere prevederile Legii 273/ 2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul  art. 36, alin. (2), lit. d), alin.(6), lit. a), pct. 1) si alin. (9), coroborat cu art. 45, alin. (1) si art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T A R A Ș T E:                  

            ART.1. – Novatia tuturor contractelor de prestari servicii cat si de utilitati de la unitatile care isi vor incheia activitatea cu data de 31.08.2018.

ART.2.  – Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a unitatilor de invatamant implicate in procesul de predare- primire pana la data de 31.08.2018.

ART.3.  -Transferul tuturor datelor din executia de casa la data de 31.08.2018 si emiterea ordinelor de plata privind transferul disonibilitatilor .

             ART.4. – Transferul  excedentului inregistrat la 31.12.2017 de catre Scoala Gimnaziala George Enescu  in suma de 8.720 lei  la sursa de finantare E pana la data de 31.08.2018.

             ART.5. – Procedura de predare – primire a tuturor elementelor de activ, datorii si capitaluri pana la data de 31.08.2018.

 

ART.6. – Efectuarea tuturor operațiunilor de radiere a codurilor de înregistrare fiscală pentru Școala Gimnaziala George Enescu și Școala Gimnazială Principesa Maria, până la data de 01.09.2018.

ART.7. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget și  reprezentanții legali ai unităţilor de învăţământ din orașul Sinaia..

 

Descarca: HCL. nr. 143_2018

Last modified: iulie 30, 2018

Comments are closed.