Administrație Publică

HOTARAREA NR. 144 din 07.08.2018

octombrie 9, 2018

Privind aprobarea proiectului de investiții, a documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investiţii Centru multifuncțional educațional recreațional „ZINO – educaţie de la A la Z” , faza SF+DALI


Având în vedere Expunerea de motive nr.21274/02.08.2018 inițiată de Primarul orașului Sinaia, precum si Raportul de specialitate nr. 21275/02.08.2018 întocmit de către Departamentul Politici Publice;
Văzând avizul comisiei de specialitate ;
Ţinând cont de prevederile:
– Ghidului solicitantului pentru apelul de proiecte nr. POR/2018/13/13.1/1/7, Axa prioritară 13 Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific 13.1 Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România,
– Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările şi completările ulterioare,
– Art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. b), c), alin. (4) lit. a), d) și e), alin. (5), lit.c), coroborat cu art. 45 alin. (2), lit.e) și art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. – Se aprobă proiectul de investiţii Centru multifuncțional educațional recreațional „ZINO – educaţie de la A la Z” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 13, prioritatea de investiţii 9b, Obiectivul specific 13.1 – îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România

Art. 2. – Se aprobă indicatorii tehnico-economici și documentaţia tehnico- economică faza SF+DALI, pentru proiectul de investiții Centru multifuncțional educațional recreațional „ZINO – educaţie de la A la Z”, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art. 3. – Se aprobă valoarea totala a proiectului Centru multifuncțional educațional recreațional „ZINO – educaţie de la A la Z” de 22.454.779,95 lei (inclusiv TVA).

Art. 4. – Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului Centru multifunctional educational recreational „ZINO – educaţie de la A la Z”
, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

Art. 5. – Se împuternicește primarul orasului Sinaia, Vlad Oprea, să semeneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Aplicantului – Oraș Sinaia .

Art. 6. – Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, inclusiv suportarea din bugetul propriu al corecţiilor ce pot fi identificate în procedura de verificare a achiziţiei.

Art. 7. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Departamentul Politici Publice, Serviciile de specialitate si Echipa de implementare a proiectului.

Descarca: HCL. 144_2018

Last modified: octombrie 9, 2018

Comments are closed.