Administrație Publică

HOTARAREA NR. 145 din 07.08.2018

octombrie 9, 2018

Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “ Reparații capitale, strada Zamora, oraș Sinaia, județul Prahova ”, cuprins la finanțare în cadrul PNDL, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 63 / 14.03.2018


Având în vedere Expunerea de motive nr. 21471 / 06.08.2018 a Primarului orasului Sinaia, precum si Raportul de specialitate nr. 21475 / 06.08.2018 întocmit de Serviciul Investiții și Achiziții Publice prin care se propune actualizarea indicatorilor tehnico-economici ca urmare a încheierii contractului de execuție lucrări, la obiectivul de investiții “Reparații capitale, str. Zamora, oraș Sinaia, județul Prahova”, finanțat de la bugetul de stat, prin PNDL;
Ținand cont deadresa Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice si Fondurilor Europene – Direcția Generală de Dezvoltare Regională și Infrastructură înregistrată cu nr. 20773 / 27.07.2018;
Văzând avizul comisiei de specialitate ;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de eaborare si conținutul-cadru a documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
În conformitate cu prevederile OUG. nr. 28 / 2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;
În baza Ordinul nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), c) si e), alin. (4) lit. a), d) si e), alin. (5) lit. c) si alin. (7) lit. c) coroborat cu art. 45, alin. (2), lit.e) si art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. – Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici ca urmare a încheierii contractului de execuție lucrări , la obiectivul de investiții “Reparații capitale, str. Zamora, oraș Sinaia, județul. Prahova”, finantat de la bugetul de stat, prin PNDL, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr. 63 / 14.03.2018, conform documentației tehnice – Proiectare tehnică și Detalii de execuție, elaborată de SC STRUCT QUALITY AND BUILDING SRL, prezentată în Anexa nr. 1, parte integranta din prezenta hotărâre, după cum urmează:
VALOAREA TOTALĂ: 548.849,918 lei, inclusiv TVA
Din care: – Valoarea lucrărilor (C + M) – 502.151,190 lei, inclusiv TVA;
– Finanțare susținută prin PNDL – 499.771,190 lei, inclusiv TVA;
– Finanțare din bugetul local – 49.078,728 lei, inclusiv TVA.
Art. 2. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de Primarul orasului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

Descarca: HCL. 145_2018

Last modified: octombrie 9, 2018

Comments are closed.