Administrație Publică

HOTARAREA NR. 146 din 07.08.2018

octombrie 9, 2018

Privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza SF + PT + CS + DE pentru lucrări de “ Reabilitare str. Ștefan cel Mare, oraș Sinaia, județul Prahova ”


Având în vedere Expunerea de motive nr. 21472 / 06.08.2018 a Primarului orasului Sinaia, precum si Raportul de specialitate nr. 21482 / 06.08.2018 întocmit de Serviciul Investitii și Achiziții Publice din cadrul Primăriei orașului Sinaia;
Văzând avizul comisiei de specialitate ;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
Ținand cont de prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
În baza Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. d), alin.(5), lit.c), coroborat cu art. 45, alin. (2), lit. e) si art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. – Aprobă documentația tehnico-economică – faza SF + PT + CS + DE pentru lucrările de “Reabilitare str. Ștefan cel Mare, oraș Sinaia, judetul Prahova ”, conform anexelor nr. 1 și nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Investiții si Achiziții Publice și Serviciul Buget din cadrul Primăriei orasului Sinaia.
Descarca: HCL. 146_2018

Last modified: octombrie 9, 2018

Comments are closed.