Administrație Publică

HOTARAREA NR. 147 din 07.08.2018

octombrie 9, 2018

Privind aprobarea realizării evenimentului ,,Festivalul Sinaia Forever 2017” – ediția XXIV


Având în vedere Expunerea de motive nr. 21434/06.08.2018, a Primarului orașului Sinaia, precum și Raportul de specialitate al Departamentului Politici Publice înregistrat la Primaria orașului Sinaia sub nr. 21435/06.08.2018;
Văzând avizul comisiei de specialitate;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art. 36, alin. (2), lit. d) si alin. 6, lit. (a), punctele 1, 4, 5 si 6, coroborat cu art. 45, alin. (1) si art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. – Aprobă desfășurarea “Festivalului Sinaia Forever 2017”- ediția XXIV, în perioada
14 – 16 septembrie 2018.
Art. 2. – Aprobă efectuarea de cheltuieli complementare organizării evenimentului, în valoare totală de 700.000 lei, din bugetul local și din contracte de sponsorizare.
Art. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Departamentul Politici Publice și Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei orașului Sinaia

Descarca: HCL. 147_2018

Last modified: octombrie 9, 2018

Comments are closed.