Administrație Publică

HOTARAREA NR. 148 din 14.08.2018

octombrie 9, 2018

Privind aprobarea esalonarii la plata a datoriei inregistrata in suma de 3 553 994 lei


Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului nr. 22427/13.08.2018 si Raportul de specialitate al Departmentului de Politici Publice nr. 22428/13.08.2018;
In temeiul art.184 si 187 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala , ale art. 1 si urmatoarele din Ordinul nr. 90/2016 al Ministrului Finantelor Publice privind aprobarea continutului cererii de acordare a esalonarii la plata si a documentelor justificative anexate acesteia, precum si a Procedurii de aplicare a acordarii esalonarii la plata de cartre organul fiscal central;
In conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. „b”, alin. 4 lit. „a”, art. 115 alin. (1), lit. „b” coroborat cu art. 45 alin. (2), lit. ”a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aproba esalonarea la plata a datoriei inregistrata in suma de 3 553 994 lei in 60 de luni, cu o rata de aproximativ 59 233,23 lei, conform graficul prezentat in Anexa 1, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 Se aprobă prin prezenta constituirea unei garanții in favoarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în scopul obținerii de către UAT ORAS SINAIA eșalonarea la plată a sumelor calculate de organele fiscale in sarcina acesteia prin acordul de principiu privind eșalonarea la plata si a decizei de esalonare la plata ce urmeaza a fi emise de catre organele fiscale.
Art.3 Se aproba constituirea garantiei formata din urmatoarele bunuri :
– 20 apartamente situate in situate in Sinaia, str. W. Mărăcineanu nr. 20, lot 1, corp A: AN1.5, AN1.7, AS1.1, AS1.2, AS1.3, AS1.4, AS1.5, AS1.6, AS1.7, AS1.8, AS1.9, AS2.3, AS2.1, AS2.2, AS2.4, AS2.5, AS2.6, AS2.7, AS2.8, AS2.9, ce aparțin domeniului privat, fiind proprietatea orașului Sinaia
– Teren in suprafata de 8297mp nr. Cadastral si carte funciara 23751/Sinaia, situate in Sinaia, Calea Brasovului, nr.50, ce aparține domeniului privat, fiind proprietatea orașului Sinaia.
Art.4. Se Imputerniceste primarul,viceprimarul sau secretarul orasului sa semneze toate documentele necesare/actele in forma autentica in vederea obtinerii esalonarii la plata de catre organele fiscale in favoarea U.A.T. Oras Sinaia.
Art.5. Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de catre Serviciul Buget.

Descarca: HCL. nr. 148_2018

Last modified: octombrie 9, 2018

Comments are closed.