Administrație Publică

HOTARAREA NR. 149 din 14.08.2018

octombrie 9, 2018

Privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al oraşului Sinaia a terenului în suprafaţă de 783 mp şi completarea anexei nr. 12 la H.C.L. nr. 107/09.11.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Sinaia, cu poziţia 422

Având în vedere Expunerea de motive nr. 21631/ 07.08.2018  a membrilor Comisiei de Urbanism, servicii publice, turism şi evenimente, prin care propun completarea anexei nr. 12, cu poziţia 422 la H.C.L. nr. 107/09.11.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Sinaia;

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 21634/ 07.08.2018 prin care se supune analizei Consiliului Local Sinaia  trecerea din domeniul privat al oraşului Sinaia în domeniul public a terenului în suprafaţă de 783 mp şi completarea anexei nr. 12 la H.C.L.nr. 107/09.11.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Sinaia, cu poziţia 422;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu Legea 7/1996 – Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată;

Având în vedere prevederile art. 155 din Ordinului 700/2014 al Directorului General ANCPI  (cu privire la întabularea dreptului de proprietate publică a oraşului);

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al oraşului Sinaia nr. 107/ 09 noiembrie 1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Sinaia;

În conformitate cu prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

În temeiul art. 36, alin.(2), lit.”c”, art. 45, alin.(3), art. 115, alin.(l), lit.”b”, art. 123, alin. (2) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI  SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1.  Aprobă  trecerea din domeniul privat în domeniul public al oraşului Sinaia a terenului în suprafaţă de 783 mp, situat în Sinaia, B-dul. Carol I, nr. 38A, lot 1, înscris în cartea funciară nr. 24870 Sinaia, cu numărul cadastral 24870. 

Art.2.  Aprobă completarea anexei nr. 12 la H.C.L. nr. 107/09.11.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Sinaia, cu poziţia 422 astfel :

  • Coloana 0 se va completa cu următorul cuprins „422”

Coloana 1 se va completa cu următorul cuprins „9.2.1.1.1”

Coloana 2 se va completa şi va avea următorul cuprins „SPAŢIU VERDE AFERENT ŞCOLII GIMNAZIALE GEORGE ENESCU”;

Coloana 3 se va completa şi va avea următorul cuprins „localitatea Sinaia, judeţul Prahova, B-dul. Carol I nr. 38A, lot 1, suprafaţă teren=783 mp; nr.cad. 24870, CF. 24870; vecinătăţi : V-Şcoala Gimnazială George Enescu (nr.cad. 24753), N-nr.cad. 22541, E-B-dul. Carol I (nr.cad.24820), S-proprietate oraş Sinaia”;

Coloana 5 se va completa cu următorul cuprins „91.265,00 lei”

Coloana 6 se va completa cu următorul cuprins  „Hotărârea Consiliului Local  nr. 56 din 14.03.2018”.

 Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru.

Descarca: HCL. nr. 149_2018

Last modified: octombrie 9, 2018

Comments are closed.