Administrație Publică

HOTARAREA NR. 150 din 14.08.2018

octombrie 9, 2018

Privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018

Având în vedere :

–          Expunerea de motive nr.22808  din 21 august 2018, întocmită de inițiatorul proiectului de hotărâre;

–          Raportul de specialitate nr. 22809 din 21 august 2018 prin care Serviciul Buget şi Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia, propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018;

În conformitate cu prevederile:

–          Legii nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018 ;

–          Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale modificată si completată;

În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si   completările ulterioare, art.36 alin (2), litera b), coroborat cu art.45 alin.(2) litera a) și art. 115 alin. (1), litera b),

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:          

   ART. l. – Aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 astfel :

  1. BUGET LOCAL
    I. VENITURI :    461.400 lei
a) Venituri din donatii si sposorizari (37.00) 2.000 lei
b) Venituri din vanzari de bunuri (39.07.00) 459.400 lei
    II. CHELTUIELI : 461.400 lei 
Cap.54.02 ”EVIDENTA PERSOANELOR”

         Titlul I Cheltuieli de personaL

-20.000 lei

-20.000 lei

Cap.67.02  ”CULTURA,RECREERE,RELIGIE ”

Titlul XIII Active nefinanciare (71.01.30)

 ”Achizitie si montaj Locuri de joaca pentru copii”  

51.400 lei

 

51.400 lei

Cap.66.02 ”SĂNĂTATE”

         Titlul XIII Active nefinanciare (71.01.30)

Construire spital orasenesc Sinaia”

50.000 lei

50.000 lei

Cap.70.02 ”SERV.DEZV.PUBLICA SI LOCAUINTE”   

Titlul II Bunuri si servicii

290.000 lei

290.000 lei

 Cap.84.02 ” TRANSPORTURI ”  

          Titlul II Bunuri si servcii

 68.000 lei

68.000 lei

 Cap.87.02 ”ALTE ACTIUNI ECONOMICE ”   

          Titlul I Cheltuieli de personal

Titlul II Bunuri si servcii

22.000 lei

20.000 lei

2.000 lei

 ART.2. –  Se aprobă transferul creditelor utilizate în perioada 01.01.-31.08.2018, excedentul înregistrat la data de 31.12.2017, cât si disponibilul înregistrat la data de 31.08.2018   de către Școala Gimnazială George Enescu cu unitățile subordonate și Școala Gimnazială Principesa Maria, unități ce vor deveni fără personalitate juridică începand cu data de 01.09.2018, la unitatea cu personalitate juridică, Colegiul Mihail Cantacuzino.

ART.3. – Se aprobă redistribuirea creditelor neutilizate în trimetrul III si trimestrul IV de către Școala Gimnazială George Enescu si Școala Gimnazială Principesa Maria, la Colegiul Mihail Cantacuzino .

 ART. 4. –   Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul Primariei Oraș Sinaia.

Descarca: hcl. 150_2018

Last modified: octombrie 11, 2018

Comments are closed.