Administrație Publică

HOTARAREA NR. 151 din 28.08.2018

octombrie 9, 2018

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Sinaia Forever SRL pe anul 2018

Având în vedere expunerea de motive nr. 22640/21.08.2018 și raportul de specialitate nr. 22641/20.08.2018  prin care SC Sinaia Forever  SRL propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018;

Văzând  avizul Comisiei  buget-finanțe  a Consiliului local;

În baza Legii nr. 2/2018  a bugetului de stat pe anul 2018 și a Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, art. 19 ;

În conformitate cu  Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau  unitățile  administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoră, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completarile ulterioare, art.36 alin. (2), lit. a) și lit. b), coroborat cu art.45 alin.(2), lit.a) și art. 115 alin.(1), lit.b),

CONSILIUL  LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

ART.1 – Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Sinaia Forever SRL, pe anul  2018  astfel :

  1. VENITURI TOTALE :                        156.000 lei

       – venituri din exploatare                                                                  +  156.500 lei

– venituri financiare                                                                          –         500 lei

  1.   CHELTUIELI TOTALE :                                                         160.040 lei

– cheltuieli privind stocurile                                                              +   15.950 lei

– cheltuieli privind serviciile executate de terți                                 –    16.950 lei

– cheltuieli privind alte serviciile executate de terți                          –    95.250 lei

– cheltuieli privind impozite ,taxe si varsaminte asimilate                +    48.850 lei

– cheltuieli de  personal                                                                     +  158.240 lei

– cheltuieli de exploatare                                                                  +     37.700 lei

– cheltuieli financiare                                                                        +     11.500 lei

ART.2. –  Se aprobă majorarea numărului de efectiv de personal înregistrat la sfarșitul anului 2017 de la 57 persoane la 60 persoane.

ART.3. – Se aprobă majorarea numărului mediu de personal înregistrat la sfarșitul anului 2017 de la 55 persoane la 58 persoane.

ART.4. –  Administratorul SC Sinaia Forever SRL va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

Descarca: HCL. nr. 151_2018

Last modified: octombrie 9, 2018

Comments are closed.