Administrație Publică

HOTARAREA NR. 152 din 28.08.2018

octombrie 9, 2018

privind înfrățirea între orașul Sinaia (România) și orașul Cascais (Republica Portugheză)


Având în vedere :

– Expunerea de motive nr. 22.508/14.08.2018 a Primarului orașului Sinaia;

– Raportul de specialitate al Departamentului Politici Publice, înregistrat la Primăria orașului Sinaia cu nr. 22.704/20.08.2018;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În baza Avizului nr. H2-2/ 2209 eliberat de Ministerul Afacerilor Externe – Direcția Tratate Internaționale și înregistrat la Primăria orașului Sinaia cu nr. 23114/23.08.2018;

În temeiul prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare art. 11 alin. (3), art. 16, art. 36 alin. (7), art. 45 alin.(2), lit. f) și art. 115 alin.(1), lit.b),

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ș T E :

ART. 1. – Aprobă înfrățirea orașului Sinaia (România) cu orașul Cascais (Republica Portugheză) în scopul promovării intereselor comune ale celor două localități și în conformitate cu legislațiile în vigoare din România și Republica Portugheză.

ART. 2. – Împuternicește Primarul orașului Sinaia, domnul Vlad Oprea, să încheie și să semneze ,,Înțelegerea de Cooperare” cu reprezentantul autorității orașului Cascais, domnul Carlos Carreiras, Primarul orașului Cascais.

ART. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Departamentul Politici Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

Descarca: HCL. nr. 152_2018

Last modified: octombrie 9, 2018

Comments are closed.