Administrație Publică

HOTARAREA NR. 153 din 14.08.2018

octombrie 9, 2018

privind acordul Consiliului Local al Orașului Sinaia în calitate de administrator al str. Theodor Aman, pentru “Construire hotel, drum acces, alei carosabile şi pietonale, spaţiu parcare, utilităti, imprejmuire, branşamente şi organizare santier”, pe str. Theodor Aman nr. 14

Având în vedere expunerea de motive nr. 22601 din 17.08.2018 a membrilor Comisiei de urbanism, servicii publice, turism și evenimente, prin care propun acordul Consiliului Local al Orașului Sinaia în calitate de administrator al str. Theodor Aman, pentru “Construire hotel, drum acces, alei carosabile şi pietonale, spaţiu parcare, utilitati, imprejmuire, branşamente şi organizare santier”, pe str. Theodor Aman nr. 14, precum și raportul de specialitate al Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 22602 / 17.08.2018 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia cererea nr. 20479/25.07.2018 a S.C.Artur Smart S.R.L., prin care  solicita acordul Consiliului Local al Orasului Sinaia în calitate de administrator al str. Theodor Aman, pentru “Construire hotel, drum acces, alei carosabile şi pietonale, spaţiu parcare, utilitati, imprejmuire, branşamente şi organizare santier”, pe str. Theodor Aman nr. 14.

Văzând cererea nr. 20479/25.07.2018 a S.C. Artur Smart S.R.L., prin care solicită acordul administratorului str. Theodor Aman, pentru “Construire hotel, drum acces, alei carosabile şi pietonale, spaţiu parcare, utilitati, imprejmuire, branşamente şi organizare santier”. pe str. Theodor Aman nr. 14;

Având în vedere Avizul Comisiei de urbanism, servicii publice, turism și evenimente;

În conformitate cu prevederile Legii 50/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și ale  Legii nr. 350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului;

În temeiul art. 36 alin.(2), litera c), coroborat cu art. 45 alin. (3) și art. 115 alin.(1), lit. b) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E : 

ART.1. – Consiliul Local al Orașului Sinaia,  în calitate de administrator al str. Theodor Aman, își exprimă ACORDUL FAVORABIL pentru “Construire hotel, drum acces, alei carosabile şi pietonale, spaţiu parcare, utilitati, imprejmuire, branşamente şi organizare santier”, pe str. Theodor Aman nr. 14, cu respectarea următoarelor condiții:

  1. Asigurarea de locuri de parcare conform Hotărârilor Consiliului Local Sinaia nr. 261/2006, 171/2007, 186/2009.
  2. Respectarea Hotărârii Consiliului Local Sinaia nr. 173/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare a transportului greu pe raza orașului Sinaia.
  3. Respectarea condiţiilor impuse în avizele şi acordurile solicitate prin certificatul de urbanism nr. 118/12.07.2017.
  4. Înainte de începerea lucrărilor, S.C.Artur Smart S.R.L. va solicita autorizație spargere Stradă, conform  Hotărârii Consiliului Local nr. 196/2008, de la Primaria orașului Sinaia –Poliția Locală, Biroul autorizări.
  5. Se vor respecta prevederile Legii 50/1991 republicată, precum și normele de aplicare a acesteia, Legea 10/1995 și celelalte acte normative în vigoare referitoare la astfel de lucrări.

ART.2. – În cazul în care nu se respectă condiţiile menţionate la art. 1, prezentul acord devine nul.

ART.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru și Direcția Poliție Locală.

Descarca: HCL. nr. 153_2018

Last modified: octombrie 9, 2018

Comments are closed.