Administrație Publică

HOTARAREA NR. 154 din 14.08.2018

octombrie 9, 2018

privind modificarea termenului de vânzare (art. 5) din Hotărârea Consiliului Local nr. 30/15.02.2018

Având în vedere expunerea de motive nr. 22945 din 22.08.2018 a membrilor Comisiei de urbanism, servicii publice, turism și evenimente, prin care propun modificarea termenului de vânzare (art. 5) din Hotărârea Consiliului Local nr. 30/15.02.2018 și  raportul Serviciului  Urbanism și Cadastru nr. 22946 / 22.08.2018 prin care supune analizei modificarea termenului de vânzare (art. 5) din HCL nr. 30/15.02.2018;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 30/15.02.2018 privind vânzarea terenului în suprafață de 371 mp, situat în Sinaia, str. Theodor Aman nr. 21, către CĂLUGAREANU ALECSANDRINA;

Văzând avizul Comisiei de urbanism, servicii publice, turism și evenimente ;

În conformitate cu prevederile Legii 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

În temeiul Legii 215/2001 privind administraţia publică locală,  republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36 alin. (2), lit.b), coroborat cu art. 45 alin.(2), lit.e) și art. 115 alin.(1), lit.b),

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. – Aprobă modificarea art. 5 din Hotărârea Consiliului Local  nr. 30/15.02.2018 care va avea următorul conţinut:

ART. 5. Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen de

                    6 luni de la data prezentei hotărâri (HCL nr .154/28.08.2018).’’

ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru.

Descarca: HCL. nr. 154_2018

Last modified: octombrie 9, 2018

Comments are closed.