Administrație Publică

HOTARAREA NR. 155 din 28.08.2018

octombrie 9, 2018

privind prelungirea contractului  de închiriere nr. 17081/31.07.2013, majorarea chiriei și diminuarea suprafeței de teren închiriate de la 53,66 mp la 49 mp

Având în vedere expunerea de motive nr. 18177 din 03.07.2018 a membrilor Comisiei de urbanism, servicii publice, turism și evenimente, prin care propun prelungirea contractului  de închiriere nr. 17081/31.07.2013, majorarea chiriei și diminuarea suprafeței de teren închiriate de la 53,66 mp la 49 mp.;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 18179/ 03.07.2018 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia prelungirea contractului  de închiriere nr. 17081/31.07.2013 și diminuarea suprafeței de teren închiriate de la 53,66 mp la 49 mp.;

Văzând avizul Comisiei de de urbanism, servicii publice, turism și evenimente;

Având în vedere contractul de închiriere nr. 17081/31.07.2013 încheiat între S.C. TURNPIN S.R.L., în calitate de locatar (chiriaș) și ORAŞUL SINAIA în calitate de locator (proprietar), precum și cererea SC. Turnpin SRL. înregistrată cu nr. 12854/08.05.2018;

În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36 alin.(2), litera c), coroborat cu art. 45 alin. (3)  și art. 115 alin. (1), lit.b),

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. – Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, aprobă prelungirea cu 1 an,   a termenului de închiriere prevăzut la art. 2, din contractul de închiriere nr. 17081/31.07.2013  încheiat între S.C. TURNPIN S.R.L., în calitate de locatar (chiriaș) și ORAŞUL SINAIA în calitate de locator (proprietar).

ART.2. – Aprobă majorarea chiriei prevăzută la art. 3, din contractul de închiriere nr. 17081/31.07.2013, de la 4 EURO/mp/lună la 8 EURO/mp/lună (la care se adaugă TVA).

ART.3. – Aprobă diminuarea suprafeței de teren închiriate prevăzută la art. 1, din contractul de închiriere nr. 17081/31.07.2013, de la 53,66 mp la 49 mp, cu modificarea proporțională a chiriei lunare totale a terenului.

ART.4. – Împuterniceşte Primarul oraşului Sinaia să semneze actul adiţional la contractul de închiriere nr. 17081/31.07.2013.

ART.5. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru și Serviciul Buget din cadrul Primăriei orașului Sinaia.

Descarca:HCL. nr. 155_2018

Last modified: octombrie 9, 2018

Comments are closed.