Administrație Publică

HOTARAREA NR. 156 din 28.08.2018

octombrie 9, 2018

privind evidențierea în domeniul privat al orașului Sinaia și vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 37 mp, situat în Sinaia, bd. Republicii nr. 30, lot 2

Având în vedere expunerea de motive nr. 23042 din 23.08.2018 a membrilor Comisiei de urbanism, servicii publice, turism și evenimente, precum și raportul de specialitate al Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 23047 din 23.08.2018;

Văzând avizul  Comisiei de urbanism, servicii publice, turism și evenimente;

În conformitate cu art.551, alin. (1) și art. 553 alin. (1) din Codul Civil, republicat, aprobat prin Legea 287/2009;

Tinând cont de prevederile art. 4 şi art. 22 din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică;

În temeiul art.10, art. 36 alin. (2), litera c), art. 123, alin. (2), coroborate cu art. 45 alin. (3) şi art. 115, alin.(1), litera b), din Legea 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administraţia publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E : 

ART.1. – Aprobă evidențierea în domeniul privat al orașului Sinaia a terenului în suprafaţă de 37 mp, situat în Sinaia, Bd. Republicii nr. 30, lot 2.

ART.2. – Aprobă raportul de evaluare a terenului în suprafaţă de 37 mp, situat în Sinaia, Bd. Republicii nr. 30, lot 2.

ART.3. – Aprobă vânzarea  prin licitație publică a terenului în suprafaţă de 37 mp, situat în Sinaia, Bd. Republicii nr. 30, lot 2, conform planului de situaţie din anexa 1.

ART.4. –  Aprobă documentaţia pentru licitaţie conform anexelor 1,2,3,4.

ART.5. – Preţul de pornire a licitației este de 40 euro/mp, fără TVA.

ART.6. – Plata se face integral la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

ART.7. – Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen maxim de 6 luni de la data adjudecării terenului prin licitație publică.

ART.8. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul orașului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.

ART.9. – Câştigatorul licitației are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare, cadastrului şi înscrierii terenului în cartea funciară, precum şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în fața notarului public.

ART.10. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru din cadrul Primăriei oraşului Sinaia.

Descarca: HCL. nr. 156_2018

Last modified: octombrie 9, 2018

Comments are closed.