Administrație Publică

HOTARAREA NR. 157 din 14.08.2018

octombrie 9, 2018

privind  acordarea în folosință gratuită  a  spatiului  situat în Sinaia, bd. Carol I nr. 47, etaj,  în suprafață de 79 mp, cu destinația Birou de Cadastru și  Publicitate Imobiliară Sinaia

Având în vedere expunerea de motive nr. 23014 din 22.08.2018 a Primarului Orașului Sinaia, prin care propune acordarea în folosință gratuită către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova, a spațiului  situat în Sinaia, bd. Carol I nr. 47, în suprafață de 79 mp, cu destinația Birou de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sinaia.

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Cadastru nr.23025/22.08.2018;

Văzând Avizul Comisiei de urbanism, servicii publice, turism şi evenimente .

În conformitate cu art. 3, alin. (1) şi (3) din Legea nr. 7/1996 privind Cadastrul și Publicitatea imobiliară, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin.(2), litera c) și art. 124, coroborate cu art. 45 alin. (3), din Legea 215/2001, privind administraţia publică local, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

   H O T Ă R Ă Ș T E : 

ART.1. – Aprobă acordarea în folosință gratuită către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova, a spațiului  situat în Sinaia, bd. Carol I nr. 47, etaj,  în suprafață de 79 mp, (conform releveului anexat), cu destinația Birou de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sinaia, cu următoarele condiţii : respectarea strictă a destinaţiei spațiului, renovarea şi utilarea spaţiului în suprafaţă de 79 mp cu mobilier de calitate superioară, în conformitate cu mobilierul existent în cadrul Primăriei Orasului Sinaia şi plata tuturor utilităţilor aferente spaţiului utilizat (apă, energie electrică şi gaze naturale) în conformitate cu facturile emise de Primăria oraşului Sinaia prin serviciile de specialitate.

În cazul în care Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova nu respectă condiţiile sus menţionate, Consiliul Local Sinaia va retrage folosința gratuită a spațiului.

ART.2. – Aprobă termenul de acordare în folosință gratuită de 12 luni pentru spațiul mentionat la art.1, începând cu data de 01.12.2018

ART.3. – Împuterniceşte Primarul oraşului Sinaia să încheie şi să semneze contractul de acordare în folosinţă a spaţiului.

ART.4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul de Urbanism şi Cadastru şi de Biroul Patrimoniu şi Protecţie Civilă.

Descarca: HCL. nr. 157_2018

Last modified: octombrie 9, 2018

Comments are closed.