Administrație Publică

HOTARAREA NR. 158 din 14.08.2018

octombrie 9, 2018

Privind  aprobarea proiectului „Sinaia 3.0. Educaţie.Social.Mobilitate”  si a indicatorilor tehnico-economici 

Având  în vedere Expunerea de motive nr.23379/28.08.2018  inițiată de primarul orașului Sinaia, precum si Raportul de specialitate nr. 23381/28.08.2018  întocmit de către Departamentul Politici Publice din cadrul Primăriei orașului Sinaia;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Sinaia;

Ţinând cont de prevederile:

– Ghidului solicitantului pentru apelul de proiecte nr. POR/2018/13/13.1/1/7, Axa prioritară 13 Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific 13.1 Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România,

– Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările şi completările ulterioare,

– Art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), coroborat cu art. 45 alin. (2), lit. e) și  art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. –  Se aprobă proiectul de investiţii „Sinaia 3.0. Educaţie.Social.Mobilitate”,în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 13, prioritatea de investiţii 9b, Obiectivul specific 13.1  – îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România.

Art. 2. – Se aprobă indicatorii tehnico-economici si documentaţiile tehnico – economice reprezentând valoarea estimativă a investiţiei – faza SF/DALI  pentru proiectul de investiții “Sinaia 3.0. Educaţie.Social.Mobilitate”, conform Anexelor nr.1-4, care fac  parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. –  Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Sinaia 3.0. Educaţie.Social.Mobilitatese vor asigura din bugetul local.

Art. 4. –  Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, inclusiv suportarea din bugetul propriu al corecţiilor ce pot fi identificate în procedura de verificare a achiziţiei.

Art. 5. –  Se împuternicește primarul orasului Sinaia Vlad Oprea, să semeneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Aplicantului-Oraș Sinaia .

Art. 6. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la îndeplinire de către Departamentul Politici Publice   si Echipa de implementare a proiectului.

Descarca: HCL. nr. 158_2018

Last modified: octombrie 9, 2018

Comments are closed.