Administrație Publică

HOTARAREA NR. 159 din 14.08.2018

octombrie 9, 2018

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al orașului Sinaia în Consiliul de administrație al Colegiului ”Mihail Cantacuzino” orașul Sinaia și  în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii,  pentru anul școlar 2018 – 2019

Având în vedere  :

– Expunerea de motive a Primarului orasului Sinaia, înregistrată cu nr. 23301/27.08.2018;

– Raportul de specialitate nr. 23326/27.08.2018 promovat de Departamentul Juridic, Contencios Administrativ si Administrație Publică Locală prin care propune aprobarea numirii reprezentanţilor Consiliului local al orașului Sinaia în Consiliul de administraţie al Colegiului ”Mihail Cantacuzino” orașul Sinaia şi în Comisia de Evaluarea şi Asigurarea Calităţii;

– Adresa Colegiului  ”Mihail Cantacuzino” orașul Sinaia  nr. 2025/27.08.2018 prin care solicită desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sinaia în Consiliul  de administrație al Colegiului ”Mihail Cantacuzino” orașul Sinaia și în Comisia de Evaluarea și Asigurarea Calității pentru anul școlar 2018 – 2019;

–  Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu :

– Prevederile  art. 3, art. 4 alin.(1), lit.c), art.5, alin.(2), lit. a) coroborate cu prevederile  art. 7, alin.(1), lit.b) din Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 4619/22.09.2014 pentru aprobarea Metodologiei cadru de organizare si funcționare a Consiliului de Administrație din unitățile de învațământ preuniversitar, modificat și completat prin Ordinul nr. 3160/2017 al Ministrului Educației Naționale;

– Art.96, alin.(2) din Legea 1/2011, Legea educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare;

– Art. 11 alin.(4) litera e) din Ordonanța de Urgență nr. 75/2005 privind asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Legea 87/2006, cu modificările și completările ulterioare;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 142/23 iulie 2018 privind aprobarea rețelei școlare a orașului Sinaia în anul 2018 – 2019;

In temeiul art.36, alin.(2), lit.d) coroborat cu alin.(6), lit.a), pct.1), art.45, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. – Se desemnează  reprezentanții Consiliului local al orașului Sinaia în Consiliul de administrație  al Colegiului ”Mihail Cantacuzino” orașul Sinaia, după cum urmează :

  • Remus David
  • Anca-Mariana Hogea
  • Vasile Gheorghe

ART.2. – Se aprobă numirea reprezentantului Consiliului local al orașului Sinaia în Comisia de Evaluarea şi Asigurarea Calităţii din Colegiul ”Mihail Canracuzino” oraș Sinaia, in persoana doamnei Georgiana-Ioana-Maria Crețu.

 ART.3. – Începand cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri,  se revocă Hotărârea Consiliului Local  nr. 138/06.09.2017.

ART.4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Departamentul Politici Publice, directorul Colegiului ”Mihail Cantacuzino” orașul Sinaia și reprezentanții Consiliului local al orașului Sinaia numiți în Consiliul de administrație.

Descarca: HCL. nr. 159_2018

Last modified: octombrie 9, 2018

Comments are closed.