Administrație Publică

HOTARAREA NR. 160 din 14.08.2018

octombrie 9, 2018

privind  completarea Hotărârii Consiliului Local nr.132/2017 pentru stabilirea zonelor de comercializare și valoarea taxelor de ocupare a domeniului public în cadrul

Festivalului Sinaia Forever 

Având în vedere Expunerea de motive nr. 23457/28.08.2018  a Primarului orașului Sinaia;

Văzând raportul de specialitate nr. 23458/28.08.2018 întocmit de Direcția Poliția Locală, prin care  supune spre aprobare Consiliului Local Sinaia,  atribuirea gratuita a câte unui stand de 9 mp,  pentru agenții economici cu sediul în Sinaia, care comercializează produsele proprii (producători,  artiști plastici, meșteri), în scopul promovării producătorilor locali;

Având în vedere  Hotărârea Consiliului Local nr.  132/2017 pentru stabilirea zonelor de comercializare și valoarea taxelor de ocupare a domeniului public în cadrul Festivalului Sinaia Forever;

În temeiul Legii 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completările ulterioare, art. 36 alin.(2), lit.c), coroborat cu art. 45 alin.(3) și art. 115 alin.(1), lit.b),

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. – Aprobă  atribuirea gratuită a câte unui stand de 9 mp, agenților economici cu sediul în Sinaia, care comercializează produsele proprii (producători, artiști plastici, meșteri populari), în scopul promovării producătorilor locali,  în cadrul Festivalului Sinaia Forever.    

ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Direcția Poliția Locală din cadrul Primariei orașului Sinaia.

Descarca: HCL. nr. 160_2018

Last modified: octombrie 9, 2018

Comments are closed.