Administrație Publică

HOTARAREA NR. 161 din 21.09.2018

octombrie 11, 2018

Privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018

Având în vedere :

  • Expunerea de motive nr.25008 din  12 septembrie 2018, întocmită de inițiatorul proiectului de hotărâre;
  • Raportul de specialitate nr.25010 din 12 septembrie 2018  prin care Serviciul Buget şi Resurse Umane  din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia, propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018;
  • Raportul comisiei de specialitate  a consiliului Local ;

În conformitate cu prevederile:

  • Legii nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018 ;
  • Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice  locale modificată si completată;

În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si   completările ulterioare, art.36 alin (2), litera b), coroborat cu art.45 alin.(2) litera a) și art. 115 alin. (1), litera b),

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

 ART. l. –   Aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 astfel :

  1. BUGET LOCAL
    I. VENITURI :    319.000 lei
a)      Cote defalcate din impozitul pe venit (04.02.01)

b)      Sume defalcate din TVA  (11.02.02)

c)      Venituri impozit cladiri pers.fizice (07.02.01.02)

d)     Venituri impozit cladiri pers.juridice (07.0.01.02)

e)      Alte venituri  36.02.50)

f)       Venituri din donatii si sponsorizari  (37.00)

g)      Venituri din vanzari de bunuri (39.02)

+449.000 lei

– 102.000 lei

+192.000 lei

– 532.000 lei

+50.000 lei

+ 273.000 lei

-11.000 lei

    II. CHELTUIELI : 319.000 lei 
Cap.65.02 ” ÎNVĂȚĂMÂNT”  

          Titlul II – Bunuri si servicii

Titlul IX – Alte cheltuieli   (59.40)

                   Titlul XI –  Ajutoare sociale  ( CSS- 57.02.01)

Titlul XIII – Active nefinanciare(71.01.30)

-10.000 lei

+ 16.000 lei

– 16.000 lei

-4.000 lei

-6.000 lei

Cap.66.02 ”SANTATE”   

Titlul XIII Active nefinanciare(71.01.30)

”Construire Spital Orasensc Sinaia” 

250.000 lei

250.000 lei

Cap.70.02  ”SERV.DEZV.LOCUINTE ”   

Titlul XIII Active nefinanciare(71.01.30

” Achizitionare camere de supraveghere”

6.000 lei

6.000 lei

Cap.84.02  ”ALTE ACTIUNI ECONOMICE”  

Titlul XIII Active nefinanciare(71.01.30)

”Construire spatii servicii- toalete publice”

-200.000 lei

-200.000 lei

Cap.87.02 ”ALTE ACTIUNI ECONOMICE”  

          Titlul II –Bunuri si servicii          

273.000 lei

273.000 lei

 

  1. BUGET VENITURI PROPRII
    I. VENITURI :    510 lei
     c) Donatii si sponsorizari (37.10) 510 lei
    II. CHELTUIELI : 510 lei 
  Cap.66.10 ”SĂNĂTATE

Titlul II Bunui si servicii

510 lei

510 lei

 

  1. BUGET VENITURI PROPRII SI SUBVENTII
    I. VENITURI :    0 lei
  0 lei
    II. CHELTUIELI : 0 lei 
  Cap.67.10 »CULTURA ,RECREERE,RELIGIE «

   Titlul I Cheltuieli de personal

Titlul II Bunuri și servicii

Titul XIII Active nefinanciare  Achiziționare și amplasare sculptura monumentală ”Omul universal”

0        Lei

–          40.000 lei

+ 30.000 lei

+ 10.000 lei


ART.2. –   
Aprobă modificarile între sursele de venit și trimestrialitatea acestora, conform încasarilor inregistrate .

ART.3. – Aprobă suplimentarea bugetului evevenimentului ”Sinaia Forever” cu suma  de 100.000 lei, conform Dispoziției primarului nr. 268/13.09.2018.

ART.4. –  Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul Primariei Oraș  Sinaia.

Descarca: hcl. 161_2018

Last modified: octombrie 11, 2018

Comments are closed.