Administrație Publică

HOTARAREA NR. 162 din 21.09.2018

octombrie 11, 2018

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației faza Proiect tehnic, pentru obiectivul de investiții ,,Extindere spații verzi și amenajare parcări

zona  Platou Izvor’’

 

Având în vedere Expunerea de motive  nr. 24882/11.09.2018 a Primarului orașului Sinaia, precum si Raportul de specialitate nr. 24884/11.09.2018, întocmit de Serviciul Investiții și Achiziții Publice din cadrul Primăriei orașului Sinaia;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 44;

În baza Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. d) coroborat cu art. 45, alin. (2), lit. e) si art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. – Aprobă indicatorii tehnico-economici și  documentația faza Proiect tehnic, aferente obiectivului de investiții ,,Extindere spații verzi și amenajare parcări zona Platou Izvor’’, elaborat de SC DANINA STAR SRL, conform anexelor nr. 1 si nr. 2  care fac parte din  prezenta hotărâre.

Art. 2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Investiții și Achiziții Publice  și Serviciul Buget și Resurse Umane  din cadrul Primăriei  Orașului Sinaia.

Descarca: hcl. 162_2018

Last modified: octombrie 11, 2018

Comments are closed.