Administrație Publică

HOTARAREA NR. 163 din 21.09.2018

octombrie 11, 2018

privind prelungirea duratei Contractului de cesiune a dreptului de administrare a bunurilor imobile, cu destinație sanitară nr.21079/09.09.2010

 

Având în vedere:

– Expunerea de motive a d-lui Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia, înregistrată cu nr.24543/07.09.2018;

– Raportul de Specialitate al Biroului Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat cu nr.24581/07.09.2018 prin care propune prelungirea duratei contractului de cesiune a dreptului de administrare a bunurilor imobile, cu destinație sanitară nr.21079/09.09.2010;

–  Notificarea Spitalului orășenesc Sinaia nr.8567/03.09.2018 înregistrată la Primăria Sinaia cu nr.23984/04.09.2018;

–  Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile :

– Ordonanței nr.70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local, cu modificarile si completările ulterioare, art. 1, alin.(1) ;

– Art. 867 – 870 din Legea nr. 287 privind Codul civil, republicată, modificată și completată;

În temeiul Legii 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art.  36 alin. (2), lit.c) coroborat cu  alin.(5), lit.a), art. 45 alin.(3), art. 123 alin.(1) și art.115 alin.(1), lit.b),

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART.1. – Aprobă prelungirea valabilității Contractului de cesiune a dreptului de administrare a bunurilor imobile, cu destinație sanitară nr.21079/09.09.2010, pe o durată de 5 ani, respectiv până la data de 08.09.2023.

ART.2. – Împuternicește Primarul, Viceprimarul sau Secretarul orașului Sinaia să semneze în numele și pentru Consiliul Local Sinaia actul adițional de prelungire a Contractului de cesiune a dreptului de administrare a bunurilor imobile, cu destinație sanitară nr.21079/09.09.2010.

ART.3 . – Se mandatează Primarul Orașului Sinaia să prelungească ulterior contractul dacă apreciază oportunitatea acesteia.

ART.4. – Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Descarca: hcl. 163_2018

Last modified: octombrie 11, 2018

Comments are closed.