Administrație Publică

HOTARAREA NR. 164 din 21.09.2018

octombrie 11, 2018

privind prelungirea duratei Contractului de cesiune a dreptului de administrare a bunurilor imobile, cu destinație asistență medicală de urgență prespitalicească și transport sanitar asistat și neasistat nr.26905/08.10.2015

 

Având în vedere:

 – Expunerea de motive a d-lui Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia, înregistrată cu nr.25076/12.09.2018;

– Raportul de Specialitate al Biroului Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat cu nr.25086/12.09.2018 prin care propune prelungirea duratei contractului de cesiune a dreptului de administrare a bunurilor imobile, cu destinație asistență medicală de urgență prespitalicească și transport sanitar asistat și neasistat nr.26905/08.10.2015

–  Notificarea Serviciului de Ambulanță Județean Prahova nr.5679/10.09.2018 înregistrată la Primăria Sinaia cu nr.24713/10.09.2018;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

In conformitate cu  prevederile  art. 867 – 870 din Legea nr. 287 privind Codul civil, republicată,

În temeiul Legii 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală, art. 36 alin. (2), lit.c) coroborat cu  alin.(5), lit.a), art. 45 alin.(3), art. 123 alin.(1) și art.115 alin.(1), lit.b),

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART.1. – Aprobă prelungirea valabilității Contractului de cesiune a dreptului de administrare a bunurilor imobile, cu destinație asistență medicală de urgență prespitalicească și transport sanitar asistat și neasistat nr.26905/08.10.2015, pe o durată de 2(doi) ani, respectiv până la data de 07.10.2020.

ART.2. – Împuternicește Primarul, Viceprimarul sau Secretarul orașului Sinaia să semneze în numele și pentru Consiliul Local Sinaia actul adițional de prelungire a Contractului de cesiune a dreptului de administrare a bunurilor imobile, cu destinație asistență medicală de urgență prespitalicească și transport sanitar asistat și neasistat nr.26905/08.10.2015.

ART.3. – Se mandatează Primarul Orașului Sinaia să prelungească ulterior contractul dacă apreciază oportunitatea acesteia.

ART.4. – Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă  va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Descarca: hcl. 164_2018

Last modified: octombrie 11, 2018

Comments are closed.