Administrație Publică

HOTARAREA NR. 168 din 21.09.2018

octombrie 11, 2018

Privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.13, bl.9C, et.2, apartament nr.9, având număr cadastral 24342-C1- U9, către dl.Păvăloiu Eugen Ionică

Având în vedere:

– Expunerea de motive nr. 25080/12.09.2018 întocmită de Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia;

– Raportul de specialitate al Biroului Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat cu nr.25121/13.09.2018;

– Procesul verbal nr.25057/12.09.2018 al Comisiei pentru vânzarea locuințelor construite prin ANL în orașul Sinaia ;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile:

  • Legii nr.152 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe – republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 10 alin. (1), (2), lit. a) – g);
  • Hotărârii de Guvern nr.962/2001 de aprobare a Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordinului nr.5396/31.07.2017 al viceprim-ministrului, ministrului dezvoltării regionale și administrației publice ;
  • 463, alin.(2) din Codul Fiscal;

În temeiul art. 36, alin.(2), lit. c), alin.(5), lit.b) și art. 123 alin.(1),  coroborate cu art. 45, alin. (3) si art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală,

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. – Aprobă vânzarea apartamentului situat în Sinaia, str.Brândușelor nr.13, bl.9C, et.2, apartament nr.9, având număr cadastral 24342-C1- U9, intabulat în Cartea Funciară nr. 24342 a localității Sinaia, către dl.Păvăloiu Eugen Ionică, (conform releveului- anexa nr.1) pe care îl deține în prezent conform contractului de închiriere nr.18157/28.09.2006 și a actelor adiționale ale acestuia.

Art.2. – Prețul vânzării este de 129.690,21 lei, din care 1319,76 lei este comisionul de 1%,  conform Fișei de calcul nr.25046/12.09.2018 , anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.3. – Plata se face astfel :

  • Avans de 15% din valoarea de vânzare precum și a comisionului de 1%, respectiv 19.337,51 lei + 1319,76lei = 20.657,27 lei;
  • Restul de plată în valoare de 109.032,94 lei, în 120 rate lunare egale, conform graficului nr.25047/12.09.2018, anexa nr.3 la prezenta hotărâre.

Art.4. – Contractul de vânzare – cumpărare se va încheia în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data adoptării prezentei hotărâri, în caz contrar hotărârea devenind nulă.

Art.5. – Cheltuielile ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare – cumpărare în fața notarului public și intabulării ulterioare a apartamentului în Cartea Funciară vor fi suportate de cumpărător.

Art.6. – Terenul cotă indiviză, aferent locuintei, în suprafață de 15,85 mp indiviz din 314mp , se atribuie cumpărătorului în folosință pe toată durata de existență a construcției. Cumpărătorul are obligația de plată a taxei pentru terenul aflat în folosință, potrivit art.463, alin.2 din Codul Fiscal.

Art.7. – Împuternicește Primarul, Viceprimarul sau Secretarul orașului Sinaia, să semneze contractul de vânzare – cumpărare în fața notarului public.

Art.8. – Comisia pentru vânzarea locuințelor ANL, Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă și Serviciul Buget vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Descarca: hcl. 168_2018

Last modified: octombrie 11, 2018

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support