Administrație Publică

HOTARAREA NR. 169 din 21.09.2018

octombrie 11, 2018

privind evidențierea în domeniul privat al orașului Sinaia și vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 39 mp, situat în Sinaia, str. Răscoalei 1907 nr. 17, lot 2

Având în vedere :

– Expunerea de motive  a d-lui David Remus, consilier local, înregistrată la nr. 25127  din 13.09.2018 ;

– Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism şi Cadastru  din cadrul aparatului de  specialitate al Primarului orașului Sinaia, înregistrat cu nr. 25128  din 13.09.2018;

– Avizul Comisiei de Urbanism, servicii publice, turism și evenimente;

În conformitate cu prevederile :

  • 551 şi art. 553, alin (1) din Legea nr. 287/2009 – Codul Civil, republicat;
  • 4 și art. 22 din Legea nr. 213/17.11.1998 privind bunurile proprietate publică;

În temeiul art. 10,  art. 36, alin (2), lit. c) şi art. 123 alin.(2),  coroborate cu art.45 alin.(3)   și art. 115 alin.(1), lit.b)  din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART.1. – Aprobă evidențierea în domeniul privat al orașului Sinaia a terenului în suprafaţă de 39 mp, situat în Sinaia, str. Răscoalei 1907 nr. 17, lot 2.

ART.2. – Aprobă raportul de evaluare a terenului în suprafaţă de 39 mp, situat în Sinaia, str. Răscoalei 1907 nr. 17, lot 2.

ART.3. – Aprobă vânzarea  prin licitație publică a terenului în suprafaţă de 39 mp, situat în Sinaia, str. Răscoalei 1907 nr. 17, lot 2, conform planului de situaţie din anexa 1.

ART.4. –  Aprobă documentaţia pentru licitaţie conform anexelor 1,2,3,4.

ART.5. – Preţul de pornire a licitației este de 55 euro/mp, la care se adaugă TVA.

ART.6. – Plata se face integral la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

 ART.7. – Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen maxim de 6 luni de la data adjudecării terenului prin licitație publică.

 ART.8. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul orașului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.

ART.9. – Câştigatorul licitației are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de valuare, cadastrului şi înscrierii terenului în cartea funciară, precum şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în fața notarului public.

 ART.10. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru din cadrul Primăriei oraşului Sinaia

Descarca: hcl. 169_2018

Last modified: octombrie 11, 2018

Comments are closed.