Administrație Publică

HOTARAREA NR. 173 din 21.09.2018

octombrie 11, 2018

privind îndreptarea erorii materiale din titlul şi din întreg  cuprinsul Hotărârii Consiliului Local nr. 134 din 17.07.2018 în sensul rectificării din “anexa nr. 12” în “anexa” la H.C.L. nr. 107/09.11.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului

Având în vedere :

– Expunerea de motive intocmită de domnul  David Remus, consilier local, înregistrată la   nr.25219 din 13.09.2018;

– Raportul Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 25221 din 13.09.2018  prin care se supune analizei Consiliului Local îndreptarea erorii materiale din titlul şi din întreg  cuprinsul Hotărârii Consiliului Local nr. 134 din 17.07.2018, în sensul rectificării din “anexa nr. 12”  în “anexa” la H.C.L. nr. 107/09.11.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu:

–  Legea 7/1996 – Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată;

– Art. 155 din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General ANCPI   privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară;

– Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova – anexa nr. 12 – inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Sinaia, publicată în Monitorul Oficial nr. 128 bis din 18.02.2002;

– Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, art. 3 și art. 4;

– Hotărârea Consiliului Local al oraşului Sinaia nr. 107/ 09 noiembrie 1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Sinaia;

– Hotărârea Consiliului Local al oraşului Sinaia nr. 134 din 17.07.2018 privind trecerea din domeniul privat al oraşului Sinaia în domeniul public al oraşului Sinaia a terenului în suprafaţă de 3750 mp şi modificarea poziţiilor nr. 262 şi nr. 263 din anexa la H.C.L. nr. 107/09.11.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului;

În temeiul art. 36 alin. (2), lit. c) coroborat cu  art. 45, alin. (3) si art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare,

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E: 

ART.1. – Aprobă îndreptarea erorii materiale din titlul şi din întreg  cuprinsul Hotărârii Consiliului Local nr. 134 din 17.07.2018, în sensul rectificării din “anexa nr. 12” în “anexa” la H.C.L. nr. 107/09.11.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului.

ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru.

Descarca: hcl. 173_2018

Last modified: octombrie 11, 2018

Comments are closed.