Administrație Publică

HOTARAREA NR. 174 din 21.09.2018

octombrie 11, 2018

privind îndreptarea erorii materiale din titlul şi din întreg  cuprinsul Hotărârii Consiliului Local nr. 141 din 23.07.2018 în sensul rectificării din “anexa nr. 12” în “anexa” la H.C.L. nr. 107/09.11.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului, abrogarea art. 2, 3, 4, 5, 6 din Hotărârea Consiliului Local nr. 141 din 23.07.2018 şi aprobarea completării anexei la H.C.L. nr. 107/09.11.1999

Având în vedere :

  • Expunerea de motive a domnului  Remus David consilier local, înregistrată la nr. 25217 din 13.09.2018;

–    Raportul Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 25222 din 13.09.2018 prin care se supune analizei Consiliului Local îndreptarea erorii materiale din titlul şi din întreg  cuprinsul Hotărârii Consiliului Local nr. 141 din 23.07.2018, în sensul rectificării din “anexa nr. 12”  în “anexa” la H.C.L. nr. 107/09.11.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului,abrogarea art. 2, 3, 4, 5, 6 din Hotărârea Consiliului Local nr. 141 din 23.07.2018 şi aprobarea completării anexei la H.C.L. nr. 107/09.11.1999;

  • Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu:

– Legea 7/1996 – Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată;

– Art. 155 din Ordinului 700/2014 al Directorului General ANCPI privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară;

– H.G. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova – anexa nr. 12 – inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Sinaia, publicată în Monitorul Oficial nr. 128 bis din 18.02.2002;

– Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, art. 3 și art. 4;

– Hotărârea Consiliului Local al oraşului Sinaia nr. 107/ 09 noiembrie 1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Sinaia;

– Hotărârea Consiliului Local al oraşului Sinaia nr. 141 din 23.07.2018 ;

În temeiul  art. 36 alin. (2), lit. c) coroborat cu  art. 45, alin. (3) si art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare,

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E : 

ART.1.  – Aprobă îndreptarea erorii materiale din titlul şi din întreg  cuprinsul Hotărârii Consiliului Local nr. 141 din 23.07.2018, în sensul rectificării din “anexa nr. 12” în “anexa” la H.C.L. nr. 107/09.11.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului.

ART.2. – Aprobă abrogarea art.2, art.3, art.4, art.5 și art.6 din Hotărârea Consiliului Local nr. 141 din 23.07.2018.

ART.3. –Aprobă completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 107/09.11.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului, conform anexei la prezenta hotărâre.

ART.4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru.

Nr. Crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobândirii sau, după caz, dării în folosinţă Valoare de inventar Situaţia juridică actuală
0 1 2 3 4 5 6
417 9.2.1.1.1 TEREN AFERENT LOCUINŢELOR SOCIALE PENTRU CHIRIAŞII EVACUAŢI DIN CASELE NAŢIONALIZATE localitatea Sinaia, judeţul Prahova, Aleea Kusadasi nr. 1-3, suprafaţă teren=1437mp; nr.cad. 24868, CF. 24868; vecinătăţi : S-V-Aleea Kusadasi, N-aleea acees, E-Colegiul Mihail Cantacuzino (nr.cad.23772)   166.680,00 lei Hotărârea Consiliului Local nr. 92 din 03.05.2018
418 9.2.1.1.1 TEREN AFERENT LOCUINŢE SOCIALE localitatea Sinaia, judeţul Prahova, Aleea Kusadasi nr. 2A, suprafaţă teren=3241mp; suprafaţă construită la sol=519mp; nr.cad. 24867, CF. 24867; vecinătăţi : S-Aleea Kusadasi şi strada Clopoţeilor, N-Secţia de Drumuri Naţionale Ploieşti, E-Aleea Kusadasi, V- Ocolul Silvic Sinaia   375.930,00 lei Hotărârea Consiliului Local nr. 92 din 03.05.2018
419 9.2.1.1.1 TEREN AFERENT PILĂ 2 – PASARELĂ PIETONALĂ localitatea Sinaia, judeţul    Prahova, strada Badea Cârţan nr. 1A, suprafaţă teren=753mp; nr.cad. 24869, CF. 24869; vecinătăţi : E- nr.cad 21924, N- Calea Bucureşti(DN1), V- strada Badea Cârţan, E- strada Badea Cârţan   87.350,00 lei Hotărârea Consiliului Local nr. 92 din 03.05.2018
420 9.2.1.1.1 TEREN AFERENT PILĂ 5 – PASARELĂ PIETONALĂ localitatea Sinaia, judeţul    Prahova, Calea Bucureşti nr. 14, lot 1, suprafaţă teren=119mp; nr.cad. 24866, CF. 24866; vecinătăţi : S-aleea acees, N-strada 1Mai (nr.cad.24850) , E- Calea Bucureşti(DN1), V- teren proprietate oraş Sinaia   13.800,00 lei Hotărârea Consiliului Local nr. 92 din 03.05.2018
421 9.2.1.1.1 TEREN AFERENT PILĂ 4 – PASARELĂ PIETONALĂ localitatea Sinaia, judeţul    Prahova, Calea Bucureşti nr. 14, lot 2, suprafaţă teren=146mp; nr.cad. 24864, CF. 24864; vecinătăţi : S-nr.cad.24840, N-aleea acees, E- Calea Bucureşti(DN1), V- teren proprietate publică oraş Sinaia   16.940,00 lei Hotărârea Consiliului Local nr. 92 din 03.05.2018

 

Descarca: hcl. 174_2018

Last modified: octombrie 11, 2018

Comments are closed.