Administrație Publică

HOTARAREA NR. 175 din 21.09.2018

octombrie 11, 2018

privind îndreptarea erorii materiale din titlul şi din întreg  cuprinsul Hotărârii Consiliului Local nr. 149 din 14.08.2018 în sensul rectificării din “anexa nr. 12” în “anexa” la H.C.L. nr. 107/09.11.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului, abrogarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 149 din 14.08.2018 şi aprobarea completării anexei la H.C.L. nr. 107/09.11.1999

Având în vedere :

– Expunerea de motive intocmita de dl. David Remus, consilier local, înregistrată la nr. 25220 din 13.09.2018;

– Raportul Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 25223 din 13.09.2018 prin care se supune analizei Consiliului Local îndreptarea erorii materiale din titlul şi din întreg  cuprinsul Hotărârii Consiliului Local nr. 149 din 14.08.2018, în sensul rectificării din “anexa nr. 12”  în “anexa” la H.C.L. nr. 107/09.11.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului,abrogarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 149 din 14.08.2018 şi aprobarea completării anexei la H.C.L. nr. 107/09.11.1999;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu:

–  Legea 7/1996 – Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată;

– Art. 155 din Ordinului 700/2014 al Directorului General ANCPI privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară;

– Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, art. 3 și art. 4;

– Hotărârea Consiliului Local al oraşului Sinaia nr. 107/ 09 noiembrie 1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Sinaia;

– H.G. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova – anexa nr. 12 – inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Sinaia, publicată în Monitorul Oficial nr. 128 bis din 18.02.2002;

– Hotărârea Consiliului Local al oraşului Sinaia nr. 149 din 14.08.2018;

În temeiul  art. 36 alin. (2), lit. c) coroborat cu  art. 45, alin. (3) si art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare,

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E : 

ART.1. – Aprobă îndreptarea erorii materiale din titlul şi din întreg  cuprinsul Hotărârii Consiliului Local nr. 149 din 14.08.2018, în sensul rectificării din “anexa nr. 12” în “anexa” la H.C.L. nr. 107/09.11.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului.

ART.2. – Aprobă abrogarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 149 din 14.08.2018.

ART.3. – Aprobă completarea anexei la H.C.L. nr. 107/09.11.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului, conform anexei la prezenta hotărâre.

ART.4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru

Nr. Crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobândirii sau, după caz, dării în folosinţă Valoare de inventar Situaţia juridică actuală
0 1 2 3 4 5 6
422 9.2.1.1.1 SPAŢIU VERDE AFERENT ŞCOLII GIMNAZIALE GEORGE ENESCU localitatea Sinaia, judeţul Prahova, B-dul. Carol I nr. 38A, lot 1, suprafaţă teren=783 mp; nr.cad. 24870, CF. 24870; vecinătăţi : V-Şcoala Gimnazială George Enescu (nr.cad. 24753), N-Grădiniţa George Enescu (nr.cad. 22541), E-Bdul. Carol I (nr.cad.24820), S-Parcare-proprietate oraş Sinaia   91.265,00 lei Hotărârea Consiliului Local nr. 56 din 14.03.2018

Descarca: hcl. 175_2018

Last modified: octombrie 11, 2018

Comments are closed.