Administrație Publică

HOTARAREA NR. 176 din 21.09.2018

octombrie 11, 2018

privind aprobarea participarii Spitalului orasenesc Sinaia la Proiectul “Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru populatia judetului Prahova” 

Având în vedere:

 • Expunerea de motive nr. 25694/19.09.2018, întocmită de Primarul orașului Sinaia, precum și raportul de specialitate al Serviciului de Investitii și Achiziții înregistrat la 25772/20.09.2018 ;
 • Adresa Ministerului Sanatatii nr. 1090/25.06.2018 privind proiectele retrospective finantate din fonduri externe nerambursabile aferente 2014-2020, proiecte nefinalizate POR – Operatiunea 8.1.A Ambulatorii si Operatiunea 8.2. B Unitati de primiri urgente;
 • Adresa Spitalului Orășenesc Sinaia nr. 9095/18.09.2018 ;
 • Acordul de parteneriat încheiat între Ministerul Sãnatãţii — lider de parteneriat, U.A.T. Judeţul Prahova, U.A.T. Oraş Vãlenii de Munte, Spitalul Municipal Câmpina, Spitalul de Pediatrie Ploieşti, Spitalul Municipal   Ploieşti, Spitalul   Judeţean   de   Urgenţã   Ploieşti, Spitalul   de Ortopedie şi Traumatologie Azuga, Spitalul Orãşenesc Sinaia, Spitalul de Boli Pulmonare Breaza, Spitalul Orãşenesc Vãlenii de Munte;
 • Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 8-Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritate de investitii 8.1- Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalitãţile în ceea ce priveşte starea de sãnãtate şi promovând incluziunea socialã prin îmbunãtatirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de comunitãţi. Operatiunea 8.1.A- Ambulatorii;
 • Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
 • Ghidul Solicitantului – Conditii generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, emis de Autoritatea de Management pentru POR 2014-2020;
 • Ghidul Solicitantului –  Conditii specifice de accesare a fondurilor, Conditii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte   POR/2018/8/ 8.1/1/8.2.B/7 regiuni – Nefinalizate – COD APEL 422/8; regiuni — Nefinalizate, celor 7 regiuni de dezvoltare ale Romaniei Nord Vest, Nord Est, Vest, Sud Vest Oltenia, Sud Muntenia, Sud Est si Centru, COD – APEL 420/8, cu perioada în care pot fi depuse cererile de finanţare 09.07.2018-7.09.2018;
 • Prevederile art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • ;

In temeiul art.14, art. 36 alin. (2), lit.b) și alin. (4) lit. d) coroborat cu art.45, alin.2, lit. e) și art.115, alin.1, lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

CONSILIUL LOCAL SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. –  Se   aprobă   încheierea   acordului   de   parteneriat   în   vederea   implementarii proiectului „Asigurarea   accesului   la   servicii   de   sãnãtate   în   regim   ambulatoriu pentru populatia judeţului Prahova”, conform Acordului de parteneriat, prevãzut în Anexa 1, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, in care Spitalul orasenesc Sinaia are calitate de partener.

Art. 2. –  Se   aprobă  participarea la Proiectul „Asigurarea   accesului   la   servicii   de   sãnãtate   în   regim   ambulatoriu pentru populatia judeţului Prahova”, pentru care valoarea totala este 10.752,40 (tva inclus), din care:

 • Finantarea nerambursabila 537,35 lei
 • Cofinantare 2% Spital orasenesc Sinaia 215,05 lei.

Art. 3. – Sumele reprezentând cheltuieli de mentenanta si intretinere a echipamentelor medicale decontate prin Proiectul „Asigurarea   accesului   la   servicii   de   sãnãtate   în   regim   ambulatoriu pentru populatia judeţului Prahova” pe perioada de durabilitate a proiectului se vor suporta de fiecare partener din cadrul proiectului.

Art. 4. –  Se imputerniceste  Managerul Spitalul orasenesc Sinaia sa semneze Acordul de parteneriat si contractul de finantare precum si toate actele necesare implementarii proiectului: „Asigurarea   accesului   la   servicii   de   sãnãtate   în   regim   ambulatoriu pentru populatia judeţului Prahova”.

Art. 5. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de Spitalul orasenesc Sinaia.

Descarca: hcl. 176_2018

Last modified: octombrie 11, 2018

Comments are closed.