Administrație Publică

HOTARAREA NR. 178 din 21.09.2018

octombrie 11, 2018

Privind aprobarea documentatiei tehnico-economica – faza PT + DE pentru obiectivul de investitii “Modernizare parcare locuinte sociale strada pitalului, orasul Sinaia, judetul Prahova” 

 Avand in vedere Expunerea de motive nr. 25583 / 18.09.2018, precum si Raportul de specialitate nr. 25607 / 18.09.2018 , intocmit de Serviciului Investitii si Achizitii Publice prin care se propune aprobarea documentatiei tehnico – economica – faza PT + DE pentru obiectivul de investitii “Modernizare parcare locuinte sociale strada Spitalului, orasul Sinaia, judetul Prahova”;

Vazand avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

Tinand cont de prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

In baza Hotararii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 36 alin. (2), lit. b) si alin. (4), lit. d), coroborat cu art. 45 alin. (2), lit. e) si art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T A R A S T E :

Art. 1 – Se aproba documentatia tehnico-economica – faza PT + DE pentru obiectivul de investitii “Modernizare parcare locuinte sociale strada Spitalului, orasul Sinaia, judetul Prahova” , conform Anexei 1, parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 –  Se aproba indicatorii tehnico economici, in suma de 262.422,75 lei, cu TVA, din care

C + M in suma de 202.553,92 lei, cu TVA, pentru obiectivul de investitii “Modernizare parcare locuinte sociale strada Spitalului, orasul Sinaia, judetul Prahova ”, conform Anexei 2, parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 –  Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de Serviciul Investitii si Achizitii Publice din cadrul Primariei orasului Sinaia .

Descarca: hcl. 178_2018

Last modified: octombrie 11, 2018

Comments are closed.