Administrație Publică

HOTARAREA NR. 179 din 21.09.2018

octombrie 11, 2018

Privind acordul Consiliului Local al Orașului Sinaia în calitate de administrator al str. Vârful cu Dor, pentru “Ȋntocmire PUD şi construire hotel , teren sport, drum acces, alei carosabile şi pietonale, spaţiu parcare, utilităţi, amenajări peisagistice, ziduri de sprijin şi organizare şantier”, pe str. Vârful cu Dor nr. 6

Având în vedere :

– Expunerea de motive nr. 25622 din 18.09.2018 a d-lui David Remus, consilier Local, prin care propune acordul Consiliului Local al Orașului Sinaia în calitate de administrator al str. Vârful cu Dor, pentru “Ȋntocmire PUD şi construire hotel , teren sport, drum acces, alei carosabile şi pietonale, spaţiu parcare, utilităţi, amenajări peisagistice, ziduri de sprijin şi organizare şantier”, pe str. Vârful cu Dor nr. 6;

– Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 25625/ 18.09.2018 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia cererea nr. 24175/05.09.2018 a S.C.Trustic Design S.R.L., prin care  solicita acordul Consiliului Local al Orasului Sinaia în calitate de administrator al str. Vârful cu Dor, pentru “Ȋntocmire PUD şi construire hotel , teren sport, drum acces, alei carosabile şi pietonale, spaţiu parcare, utilităţi, amenajări peisagistice, ziduri de sprijin şi organizare şantier”, pe str. Vârful cu Dor nr. 6.

– Cererea nr. 24175/05.09.2018 a S.C. Trustic Design S.R.L., prin care solicită acordul administratorului str. Vârful cu Dor, pentru “Ȋntocmire PUD şi construire hotel , teren sport, drum acces, alei carosabile şi pietonale, spaţiu parcare, utilităţi, amenajări peisagistice, ziduri de sprijin şi organizare şantier”. pe str. Vârful cu Dor nr. 6;

Vazand avizul Comisiei de Urbanism

În conformitate cu prevederile :

– Legii 50/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

–  Legii 350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului ;

În temeiul art. 36 alin.(2), litera c), coroborat cu art. 45 alin. (3) si art. 115 alin. (1), lit.b) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E: 

ART.1. Consiliul Local al Orașului Sinaia în calitate de administrator al str. Vârful cu Dor, își exprimă ACORDUL FAVORABIL pentru “Ȋntocmire PUD şi construire hotel , teren sport, drum acces, alei carosabile şi pietonale, spaţiu parcare, utilităţi, amenajări peisagistice, ziduri de sprijin şi organizare şantier”, pe str. Vârful cu Dor nr. 6, cu respectarea următoarelor condiții:

  1. Asigurarea de locuri de parcare conform Hotărârilor Consiliului Local Sinaia nr. 261/2006, 171/2007, 186/2009.
  2. Respectarea Hotărârii Consiliului Local Sinaia nr. 173/2013 privind aprobarea Regulamentul de organizare a transportului greu pe raza orașului Sinaia.
  3. Respectarea condiţiilor impuse în avizele şi acordurile solicitate prin certificatul de urbanism nr. 31/26.02.2018.
  4. Înainte de începerea lucrărilor S.C.Trustic Design S.R.L. va solicita autorizatie spargere stradă conform HCL 196/2008 de la Primaria orașului Sinaia –Poliția Locală, Birou autorizări.
  5. Se vor respecta prevederile Legii 50/1991 republicată, precum și  normele de aplicare a acesteia, Legea 10/1995 și celelalte acte normative în vigoare referitoare la astfel de lucrări.

ART.2. – În cazul în care nu se respectă condiţiile menţionate la art. 1, prezentul acord devine nul.

ART.3. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru, și Direcția Poliție Locală.

Descarca: hcl. 179_2018

Last modified: octombrie 11, 2018

Comments are closed.