Administrație Publică

HOTARAREA NR. 180 din 18.10.2018

decembrie 11, 2018

Privind aprobarea asocierii dintre Județul Prahova prin Consiliul Județean Prahova și Orașul Sinaia, prin Consiliul Local Sinaia, în vederea “Achiziționării unei truse laparoscopice necesară blocului operator al Spitalului Orășenesc Sinaia”


Având în vedere Expunerea de motive nr. 27162 / 04.10.2018 a Primarului orașului Sinaia, precum si Raportul de specialitate nr. 27164 / 04.10.2018 întocmit de Serviciului Investiții și Achiziții Publice din cadrul Primăriei orașului Sinaia;
Văzând Hotărarea Consiliului Judetean Prahova nr. 119 / 28.09.2018 privind asocierea județului Prahova cu localități din județ, precum și alocarea unor sume din bugetul județului Prahova pe anul 2018, în vederea realizării unor obiective de interes public;
În baza art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. e) si alin. (7) lit. c) coroborat cu art. 45, alin. (2), lit. f) si art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. – Se aprobă asocierea dintre Județul Prahova, prin Consiliul Județean Prahova și Orașul Sinaia, prin Consiliul Local Sinaia, în vederea “Achiziționării unei truse laparoscopice necesară blocului operator al Spitalului Orășenesc Sinaia”.

Art. 2. – Se aprobă contribuția Orașului Sinaia de cofinanțare în procent de 10% din suma alocată de Județul Prahova pentru obiectivul menționat la art. 1, respectiv 33.000 lei.

Art. 3. – Se mandatează Primarul orașului Sinaia pentru semnarea Contractului de asociere în numele Orașului Sinaia, județul Prahova.

Art. 4. – Secretarul orașului Sinaia, va comunica prezenta hotărâre compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei orașului Sinaia și Consiliului Județean Prahova.

Download: hcl.180_2018

Last modified: decembrie 11, 2018

Comments are closed.