Administrație Publică

HOTARAREA NR. 181 din 18.10.2018

decembrie 11, 2018

Privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018

Având în vedere :

  • Expunerea de motive nr.27043 din  03 octombrie 2018, întocmită de inițiatorul proiectului de hotărâre;
  • Raportul de specialitate nr. 27045 din 03.10.2018   prin care Serviciul Buget şi Resurse Umane  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia, propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018;
  • Raportul comisiei de specialitate  a consiliului Local ;

În conformitate cu prevederile:

  • Legii nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018 ;
  • Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice  locale modificată si completată;

În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și   completările ulterioare, art.36 alin. (2), litera b), coroborat cu art.45 alin.(2) litera a) și art. 115 alin. (1), litera b),

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E: 

  ART. 1. –   Aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 astfel :

  1. BUGET LOCAL
    I. VENITURI :    583.000 lei
a)      Venituri din impozit clădiri persoane fizice (07.02.01.01)

b)      Venituri din impozit clădiri persoane juridice (07.02.01.02)

c)      Alte venituri  (36.50.00) Consiliul Jud. Prahova

d)     Venituri din vânzarea unor bunuri ( 39.07.00)

 

25.000 lei

33.000 lei

300.000 lei

225.000 lei

    II. CHELTUIELI : 583.000 lei

 

         Cap.51.02  ”ADMINISRAȚIE PUBLICA ”  

             Titlul  II Bunuri si servicii

-100.000 lei

-100.000 lei

         Cap.55.02 ” DOBÂNZI ”  

             Titlul III Dobânzi (30.01.02)

 

150.000 lei

150.000 lei

         Cap.61.02  ”POLIȚIA LOCALA”   

             Titlul  II Bunuri si servicii

 

30.000 lei

30.000 lei

Cap.66.02  ”SĂNĂTATE”   

          Titlul XIII – Active nefinanciare: ”Achiziționare  trusă laparoscopică, necesară blocului operator al Spitalului orășensc Sinaia” 71.01.02

 

333.000 lei

333.000 lei

Cap.70.02 ” SERV.DEZV.SI LOCUINȚE”   

             Titlul  II Bunuri și servicii

    Titlul XIII Active nefinanciare

Reabilitare sistem de iluminat public strada Zamora

0 lei

-90.000 lei

 

90.000 lei

Cap.74.02 ”PROTECȚIA MEDIULUI”   

Titlul  II Bunuri si servicii

-280.000 lei

-280.000 lei

Cap.84.02 ”TRANSPORTURI” 

   Titlul XII  -Active nefinanciare –

Achizitie utilaj deszapezire”(71.01.02)

Titlul XVII Rambursari de credite

         Titlul XIV-Active financiare:Majorare capital social SC Transport   Urban SRL ( 72.01.01)

330.000 lei

280.000 lei

 

-200.000 lei

 

250.000 lei

           Cap.87.02 „ALTE ACTIUNI ECONOMICE „  

           Titlul  II Bunuri si servicii

   Titlul XVII Rambursari de credite  (81.04.00)

120.000 lei

150.000 lei

-30.000 lei


ART.2. –   
Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul Primăriei Oraș  Sinaia.

Download: HCL 181

Last modified: decembrie 11, 2018

Comments are closed.