Administrație Publică

HOTARAREA NR. 182 din 18.10.2018

decembrie 11, 2018

Privind actualizarea cofinanțării proiectului – Dotarea cu echipamente și mobilier specific didactic si de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru “Colegiul           Mihail Cantacuzino”, orașul Sinaia, jud. Prahova, cuprins la finanțare în cadrul Programului  Național de Dezvoltare Locală, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 91 / 03.05.2018

 

Având în vedere Expunerea de motive  nr. 27715 / 09.10.2018 a Primarului orașului Sinaia, precum si Raportul de specialitate nr. 27719 / 09.10.2018 întocmit de Serviciul Investiții și Achiziții Publice prin care se propune actualizarea cofinanțării din bugetul local al Orașului Sinaia a cheltuielilor neeligibile aferente proiectului “Dotarea cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente pentru Colegiul Mihail Cantacuzino, orașul Sinaia, jud. Prahova”, finanțat de la bugetul de stat, prin PNDL;

            Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de eaborare si conținutul-cadru a documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

În conformitate cu prevederile OUG. nr. 28 / 2013 , pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;

În baza Ordinului nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) si alin. (7) lit. c) coroborat cu art. 45, alin. (2) si art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. – Se aprobă actualizarea cofinanțării din bugetul local al Orașului Sinaia a cheltuielilor neeligibile aferente proiectului –  Dotarea cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipamente și dotari independente pentru “Colegiul Mihail Cantacuzino”, orașul Sinaia, județul Prahova, finanțat de la bugetul de stat, prin PNDL, ca urmare a încheierii contractelor de furnizare, în valoare de 15.470,00 lei, inclusiv TVA, din valoarea totală a investiției de 1.082.435,31 lei, inclusiv TVA.

Valoarea totală finanțată de la bugetul de stat , prin PNDL este de 1.066.965,31 lei, inclusiv TVA.

Art. 2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Investiții și Achiziții Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

Download: hcl.182_2018

Last modified: decembrie 11, 2018

Comments are closed.