Administrație Publică

HOTARAREA NR. 183 din 18.10.2018

decembrie 11, 2018

Privind aprobarea proiectului de buget pe anul 2019 și  estimările pe anii 2020-2022

Avînd în vedere expunerea de motive 26975/02.10.2018, întocmită de inițiatorul proiectului de hotărâre și a raportului de specialitate nr. 27127/03.10.2018 prin care Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia, propune aprobarea proiectului de buget pe anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022;

Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

În baza Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, cu privire  la proiectul de buget;

În temeiul  și  art.63, alin.(4), litera b), coroborat cu art. 36 alin.(4), lit.a), art. 45 alin.(2), lit. a) și art. 115 alin.(1), lit.b)   din legea  nr.215/2001 privind administratia publica locală, republicată,cu  modificările și completările  ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI  SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. – Se aprobă proiectul de buget pe anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022,  conform scrisorii cadru nr. 465623/28.09.2018 a Ministerului Finanțelor publice.

ART.4. –   Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget și Resurse  Umane din cadrul Primariei Oraș  Sinaia.

Download: hcl.183_2018

Last modified: decembrie 11, 2018

Comments are closed.